PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hjemme-PC (ikke-tjenstlig behov)

  Hjemme-PC

  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Satser

  Aktivering

  Lønn

  Datautstyr som brukes for å dekke et ikke-tjenstlig behov vil være en skattepliktig fordel for den ansatte, se sktl. § 5-10. Så lenge eiendomsretten ikke er overført foreligger ikke trekkplikt, se sktbf. § 5-6-10 b. Det følger av folketrygdloven § 23-2 tredje avsnitt at det da heller ikke skal betales arbeidsgiveravgift av dette.

  A-meldingen

  Hjemme-PC med ikke-tjenstlig behov er en trekkfri naturalytelser som skal innrapporteres som Naturalytelse- Annet.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for datautstyr som ikke er til tjenstlig bruk, se mval. § 8-3 (1) d. I tilfeller hvor datautstyret nyttes i både tjenstlig og ikke-tjenstlig bruk (f.eks. privat bruk) vil rett til fradrag bli innskrenket til den forholdsmessige andelen som nyttes i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-2 (1).

  Tjenstlig bruk

  Med tjenstlig bruk regnes blant annet leveranse av tekst, beregninger og øvelse for økt it-ferdighet, se FSFIN § 5-15-4 (2). Momenter som gir indikasjoner på at datautstyret nyttes etter tjenstlig behov er (se mva-håndboken for ytterligere momenter):

  • Avtale om hjemmekontor
  • Tilgang til selskapets nett hjemme fra

  Datautstyr som er omfattet av ordningen

  Datautstyr som omfattes er blant annet skjerm, tastatur, mus, programvare og nettbrett. Distinksjonen mellom utstyr som omfattes av ordningen og utstyr som ikke omfattes av ordningen avhenger om utstyret kan fungere uavhengig av tilkobling til datamaskinen f.eks. et digital kamera har en selvstendig funksjon når den ikke er koblet til dataen og er dermed ikke omfattet av ordningen, se FSFIN § 5-15-4 (3).

  Bokføring

  Hvis innkjøpene ikke går inn under reglene for aktivering og skal kostnadsføres direkte, kan konto 6551 Datautstyr benyttes.

  Stikkord:

  • datakostnader,
  • datamaskin,
  • datamus,
  • datautgifter,
  • edb-hardware,
  • fotokamera,
  • hjemme-pc,
  • ipad,
  • kamerautstyr,
  • lesebrett,
  • mus,
  • nettbrett,
  • pc,
  • pc trekk,
  • skjerm,
  • tastatur,
  • fotoapparat,
  • tablet,
  Hjemme-PC (ikke-tjenstlig behov)
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan