PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøpt hjemmeside

  Hjemmeside

  • D1000 Forskning og utvikling, ervervet
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Regnskapsmessig behandling kjøpt hjemmeside

  Hjemmeside anses som immaterielle eiendeler, og regnskapsmessig behandling er hjemlet i de generelle vurderingsreglene i rskl. §§ 5-3 og 5-4. Det kan foreligge en vanskelig grensedragning for å identifisere om en hjemmeside kan balanseføres eller ikke. Forutsetninger for å kunne balanseføre et anleggsmiddel er at det forventes å ha en fremtidig økonomisk fordel for selskapet eller virksomheten og at den er identifiserbar. Regnskapsmessig behandling og vurderingsregler er nærmere behandlet i NRS 19 Immaterielle eiendeler.

  Det er en generell oppfatning i markedet at man kan balanseføre hjemmesider kjøpt fra ekstern leverandør under forutsetning at nettsiden har en forventet fremtidig økonomisk fordel, og dette vil kunne bokføres på egen konto under immaterielle eiendeler, ervervet. Det anbefales at selskapet utarbeider en dokumentasjon/ vurdering på at det foreligger en fremtidig økonomisk fordel. Konto kan ligge under immaterielle eiendeler og kan f.eks. hete konto 10xx Nettside, ervervet.

  Regnskapsmessige avskrivninger knyttet til hjemmesiden bør vurderes basert på forventet levetid og avskrives lineært. Dersom det viser seg at det foreligger høyere verdifall enn opprinnelig forventet skal det nedskrives til virkelig verdi i tråd med rskl. § 5-3. Se nærmere i «Nedskrivning anleggsmidler - bokføring».

  Vedlikehold

  Fremtidig vedlikehold skal kostnadsføres løpende da dette ikke har en økt økonomisk fordel, mens etterfølgende påkostninger/ forbedringer kan vurderes balanseført. Årlige vedlikeholdskostnader kan føres mot konto 6553 Programvare årlig vedlikehold.

  Stikkord:

  • aktivering hjemmeside,
  • aktivering immaterielle eiendeler,
  • aktivering nettside,
  • avskrivinger,
  • drift internetteside,
  • driftskostnad nettside,
  • hjemmeside,
  • hjemmeside aktivering,
  • internettbutikk,
  • nettbutikk,
  • webshop,
  • immatrielle,
  • imaterielle,
  • webside,
  • avskrivning,
  • kostand,
  • omkostning,
  • erverv,
  Kjøpt hjemmeside
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan