Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats
Debet

Merverdiavgift

Veldedige, ideelle og allmennyttige organisasjoner er som hovedregel unntatt fra avgiftsplikten iht. mval. § 3-12 og mval. § 3-13 og har dermed ikke rett til fradrag etter mval. § 8-1.

Unntak

På generelt grunnlag vil det foreligge rett til fradrag for ideelle organisasjoner (herunder veldedige og allmennyttige organisasjoner) så fremt de utfører avgiftspliktig virksomhet. Har organisasjonen plikt til å beregne og betale mva, har den også fradrag for mva som er påløpt i forbindelse med den mva-pliktige av virksomheten, se mval. § 8-1. Se også registreringskravene i undertema "Ideelle organisasjoner og foreninger". Eksempler på slike tilfeller (listen er ikke uttømmende):

  • De to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn er mva-pliktig med 8 % og har dermed rett til fradrag for sine innkjøp etter mval. § 8-1.
  • I en situasjon hvor en organisasjon driver avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning av kioskvarer så har organisasjonen rett til fradrag i mva for den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Nødhjelpsaksjoner

Ved kjøp av varer som innen to måneder etter levering føres ut av mva-området til bruk i nødhjelpsaksjoner gis det refusjon av den inngående merverdiavgiften, se mval. § 10-4 (1), fmva. § 10-4-1 og tollforskriften § 4-23-2.

Stikkord: drakter, fotball, håndball, idrettsutstyr, ispose, kjegler, mva foreninger, tape, teip, vester, sport, merverdiavgift, moms, erverv

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver