PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  Generelt

  Vi skiller mellom ideelle organisasjoner og foreninger og veldedige og allmennyttige organisasjoner etter mval. § 3-12 og mval. § 3-13.

  Ideelle organisasjoner og institusjoner

  Ideelle organisasjoner er veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner, i tillegg til andre organisasjoner og foreninger f.eks. fagforeninger og politiske partier (Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) kap. 7.2.8.5 avsnitt nr. 6). Derimot vil organisasjoner som kun har til formål å skaffe medlemmene økonomiske fordeler ikke anses som ideelle organisasjoner.

  Det er viktig å understreke at ikke alle ideelle organisasjoner som omfattes av skattefritaket etter sktl. § 2-32 faller inn under de spesielle fritaksreglene for ideelle organisasjoner i mva-loven.

  Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  En organisasjon kan anses som allmennyttig når organisasjonen legger vekt på å ivareta allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser og at organisasjonen er tilgjengelig for et stort omfang av mennesker (Skattedirektoratets melding AV 4/97). Eksempler på organisasjoner som er allmennyttige organisasjoner (listen er ikke uttømmende):

  • Idrettslag
  • Miljøvernorganisasjoner
  • Kor/korps
  • Humanitære organisasjoner
  • Religiøse organisasjoner

  En organisasjon med en snever medlemskrets og hvor virksomheten av kommer til gode for en eksklusiv gruppe anses ikke som en allmennyttig organisasjon etter mval. § 2-1. Eksempler på organisasjoner som ikke anses som allmennyttige (listen er ikke uttømmende):

  • Fagforeninger
  • Politiske partier
  • Studentorganisasjoner
  • Vitenskapelige organisasjoner

  Registrering

  Alle ideelle organisasjoner og foreninger som:

  har plikt til å beregne merverdiavgift.

  Hovedregelen for registrering i mva-registeret for veldedige og allmennyttige organisasjoner er altså når organisasjonen har en avgiftspliktig omsetning på over kr 140 000 i løpet av en 12 måneders periode. Det foreligger også andre grenser for registreringsplikt:

  • For adgangsbilletter til idrettsarrangementer er beløpsgrensen for registrering Kr 3 000 000, se mval. § 2-1 (2). Dette gjelder dog kun adgangsbilletter så for omsetning av andre varer og tjenester gjelder ikke denne grensen
  • For de to øverste divisjonene i fotball og den øverste divisjonen i ishockey for menn gjelder den alminnelige grensen på kr 50 000, se mval. § 2-1 (1)
  • Andre ideelle organisasjoner er registreringsgrensen satt til kr 50 000, se mval. § 2-1

  Det er mulig for en organisasjon som består av mange selvstendige organiserte avdelinger å få hver enkelt avdeling til å bli behandlet som et selvstendig avgiftssubjekt, se mval. § 2-2 (2). For å komme til vurdering må følgende forhold legges til grunn:

  • Den utskilte delen må være fysisk og formelt skilt ut
  • Det må føres et eget regnskap for den utskilte delen
  • Den utskilte delen må ha et eget styre, samt avholde egne årsmøter

  En slik organisering gjør det mulig for et idrettslag å ha ishockeygruppa som et selvstendig enhet og bli særskilt registrert i mva-registeret. Dette betyr at idrettslaget får flere beløpsgrenser å forholde seg til, idet ishockeygruppa omsetning er mva-fri opp til kr 140 000. Det er viktig å understreke at selv om en organisasjon er delt opp i flere grupper så vil ikke en særskilt registrert gruppe kunne frasi seg idrettslagets økonomiske ansvar på totalnivå. I tilfelle en særskilt gruppe ikke oppfyller sine avgiftsforpliktelser vil organisasjonen som helhet være ansvarlig for dekke inn dette.

  For ytterligere informasjon se skattedirektoratets brosjyre SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner".

  Inntekter

  Organisasjonene skal ikke beregne mva av følgende i følge MVA-håndboken (dersom ikke et unntak er skrevet eksplisitt):

  • billettinntekter
  • vanlige medlems- og startkontingenter
  • inntekter fra adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner ol.
  • offentlige tilskudd
  • lotteriinntekter
  • bingoinntekter
  • gaver
  • inntekter ved salg av programmer og kataloger som selges i forbindelse med arrangementer

  Stikkord:

  • 140000,
  • idrettsforening,
  • mva foreninger,
  • sport,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  Ideelle organisasjoner og foreninger
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan