Ideelle organisasjoner og foreninger

Generelt

Vi skiller mellom ideelle organisasjoner og foreninger og veldedige og allmennyttige organisasjoner etter mval. § 3-12 og mval. § 3-13.

Ideelle organisasjoner og institusjoner

Ideelle organisasjoner er veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner, i tillegg til andre organisasjoner og foreninger f.eks. fagforeninger og politiske partier (Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) kap. 7.2.8.5 avsnitt nr. 6). Derimot vil organisasjoner som kun har til formål å skaffe medlemmene økonomiske fordeler ikke anses som ideelle organisasjoner.

Det er viktig å understreke at ikke alle ideelle organisasjoner som omfattes av skattefritaket etter sktl. § 2-32 faller inn under de spesielle fritaksreglene for ideelle organisasjoner i mva-loven.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner

En organisasjon kan anses som allmennyttig når organisasjonen legger vekt på å ivareta allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser og at organisasjonen er tilgjengelig for et stort omfang av mennesker (Skattedirektoratets melding AV 4/97). Eksempler på organisasjoner som er allmennyttige organisasjoner (listen er ikke uttømmende):

 • Idrettslag
 • Miljøvernorganisasjoner
 • Kor/korps
 • Humanitære organisasjoner
 • Religiøse organisasjoner

En organisasjon med en snever medlemskrets og hvor virksomheten av kommer til gode for en eksklusiv gruppe anses ikke som en allmennyttig organisasjon etter mval. § 2-1. Eksempler på organisasjoner som ikke anses som allmennyttige (listen er ikke uttømmende):

 • Fagforeninger
 • Politiske partier
 • Studentorganisasjoner
 • Vitenskapelige organisasjoner

Registrering

Alle ideelle organisasjoner og foreninger som:

 • driver næring med
 • omsetning av varer og tjenester som det skal beregnes merverdiavgift for, og
 • omsetning og avgiftspliktig uttak er over registreringsgrensen for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner i mval. § 2-1,

har plikt til å beregne merverdiavgift.

Hovedregelen for registrering i mva-registeret for veldedige og allmennyttige organisasjoner er altså når organisasjonen har en avgiftspliktig omsetning på over kr 140 000 i løpet av en 12 måneders periode. Det foreligger også andre grenser for registreringsplikt:

 • For adgangsbilletter til idrettsarrangementer er beløpsgrensen for registrering Kr 3 000 000, se mval. § 2-1 (2). Dette gjelder dog kun adgangsbilletter så for omsetning av andre varer og tjenester gjelder ikke denne grensen
 • For de to øverste divisjonene i fotball og den øverste divisjonen i ishockey for menn gjelder den alminnelige grensen på kr 50 000, se mval. § 2-1 (1)
 • Andre ideelle organisasjoner er registreringsgrensen satt til kr 50 000, se mval. § 2-1

Det er mulig for en organisasjon som består av mange selvstendige organiserte avdelinger å få hver enkelt avdeling til å bli behandlet som et selvstendig avgiftssubjekt, se mval. § 2-2 (2). For å komme til vurdering må følgende forhold legges til grunn:

 • Den utskilte delen må være fysisk og formelt skilt ut
 • Det må føres et eget regnskap for den utskilte delen
 • Den utskilte delen må ha et eget styre, samt avholde egne årsmøter

En slik organisering gjør det mulig for et idrettslag å ha ishockeygruppa som et selvstendig enhet og bli særskilt registrert i mva-registeret. Dette betyr at idrettslaget får flere beløpsgrenser å forholde seg til, idet ishockeygruppa omsetning er mva-fri opp til kr 140 000. Det er viktig å understreke at selv om en organisasjon er delt opp i flere grupper så vil ikke en særskilt registrert gruppe kunne frasi seg idrettslagets økonomiske ansvar på totalnivå. I tilfelle en særskilt gruppe ikke oppfyller sine avgiftsforpliktelser vil organisasjonen som helhet være ansvarlig for dekke inn dette.

For ytterligere informasjon se skattedirektoratets brosjyre SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner".

Inntekter

Organisasjonene skal ikke beregne mva av følgende i følge MVA-håndboken (dersom ikke et unntak er skrevet eksplisitt):

 • billettinntekter
 • vanlige medlems- og startkontingenter
 • inntekter fra adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner ol.
 • offentlige tilskudd
 • lotteriinntekter
 • bingoinntekter
 • gaver
 • inntekter ved salg av programmer og kataloger som selges i forbindelse med arrangementer
Stikkord: 140000, idrettsforening, mva foreninger, sport, merverdiavgift, moms

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver