PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  Satser
  Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

  Etter ftrl. § 23-2 åttende ledd skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet.

  2019
  Fritaket gjelder når totale lønnsutbetalinger ikke overstiger kr 800 000 og samlet lønnsutbetaling til den enkelte arbeidstaker ikke overstiger kr 80 000

  2018
  Fritaket gjelder når totale lønnsutbetalinger ikke overstiger kr 700 000 og samlet lønnsutbetaling til den enkelte arbeidstaker ikke overstiger kr 70 000

  Se også Skatte-ABC.

  Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

  Arbeidsvederlag som ikke er virksomhetsinntekt og der beløpet er under grensen for opplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i: Se beløpsgrensene i tabellen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 :

  Utbetalinger der samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 2018 2017
  - Vanlige bedrifter kr 1 000 kr 1 000
  - Arbeid i tilknytning til betalernes eget hjem eller fritidsbolig kr 6 000 kr 6 000
  - Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner kr 10 000 kr 10 000

  Ytelser som er under minstegrensen for innrapportering skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift selv om de ikke innrapporteres, se ftrl. § 23-2 første ledd tredje punktum.

  Se også utbetaling av mindre beløp, utbetaling fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner og Skatteforvaltningshåndboken § 7-2 første ledd for mer.

  Satser

  Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

  Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

  Lønn

  Arbeidsgiveravgift

  Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift på lønnet arbeid for veldedige eller allmennyttige institusjoner og organisasjoner når lønnsutgiftene ikke er knyttet til instistusjonenens eller organisasjonens skattepliktige virksomhet.

  Det forutsettes at de totale lønnsutgiftene i institusjonenen eller organisasjonen ikke overstiger de fastsatte satsene i inntektsåret, og at lønnsutgiftene pr ansatt heller ikke overstiger fastsatte satser. Se Satser - Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner.

  Lønnsutbetalinger under grensen for opplysningsplikten inngår også i beregningen for totalte lønnsutgifter i et inntektsår, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 og Satser - Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere.

  Lønnsutgifter defineres som følgende:

  • lønn
  • fri kost og losji
  • utbetalte feripenger
  • andre avgiftspliktige ytelser, herunder overskudd på utgiftsgodtgjørelse.

  Tilskudd til kollektiv pensjonsordning inngår ikke i fritaket fra avgiftsplikten fordi den ikke behandles som lønn. Den kollektive pensjonsordningen inngår ikke i beregningen av beløpsgrensen for lønn.

  Innrapporteringsplikt

  Veldige eller allmennyttinge eller organisasjoner er fritatt fra opplysningsplikt når samlet lønnsutbetaling til en person ikke overstiger gjeldende beløpsgrenser, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1.

  Dersom grensen overskrides, skal hele beløpet innrapporteres.

  Stikkord:

  • dommere,
  • dommerutgifter,
  • foreninger arbeidsgiveravgift,
  • fotballdommer,
  • grense for innberetningsplikt,
  • håndballdommer,
  • idrett,
  • idrettslag,
  • lønn,
  • utbetaling dommer,
  • aga,
  • sport,
  • idrettsorganisasjon,
  • arbeidsvederlag,
  Lønn ideelle organisasjoner og foreninger
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan