PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  Satser
  Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

  Arbeidsvederlag som ikke er virksomhetsinntekt og der beløpet er under grensen for opplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt, se sktl. § 5-15 (1) bokstav i: Se beløpsgrensene i tabellen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 :

  Utbetalinger der samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 2017 2016
  - Vanlige bedrifter kr 1 000 kr 1 000
  - Arbeid i tilknytning til betalernes eget hjem eller fritidsbolig kr 6 000 kr 6 000
  - Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner kr 10 000 kr 10 000

  Ytelser som er under minstegrensen for innrapportering skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift selv om de ikke innrapporteres, se ftrl. § 23-2 første ledd tredje punktum.

  Se også «Skatte-ABC 2017 -> Skattefri arbeidsinntekt -> 2. Utbetaling av mindre beløp», «Skatte-ABC 2017 -> Skattefri arbeidsinntekt -> 5.2. Lønn» og Skatteforvaltningshåndboken § 7-2 første ledd for mer.

  Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

  Etter ftrl. § 23-2 åttende ledd skal det ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet.

  Fritaket gjelder bare: 2017 2016
  totale lønnsutbetalinger må ikke overstige kr 600 000 kr 550 000
  og samlet lønnsutbetaling til den enkelte arbeidstaker må ikke overstige kr 60 000 kr 55 000

  Se også «Skatte-ABC 2017 -> Arbeidsgiveravgift - avgiftsplikt og gru... -> 3.14. Frivillige organisasjoner».

  Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift på lønnet arbeid for veldedige eller allmennyttige innstitusjoner og organisasjoner når lønnsutgiftene ikke er knyttet til instistusjonenens eller organisasjonens skattepliktige virksomhet.

  Det forutsettes at de totale lønnsutgiftene i institusjonenen eller organisasjonen ikke overstiger de fastsatte satsene i inntektsåret, og at lønnsutgiftene pr ansatt heller ikke overstiger fastsatte satser. Se «Satser -> Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner».

  Beløpsgrensen for opplysningsplikten inngår også i beregningen for totalte lønnsutgifter i et inntektsår, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 og «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere».

  Lønnsutgifter defineres som følgende:

  • lønn
  • fri kost og losji
  • utbetalte feripenger
  • andre avgiftspliktige ytelser, herunder overskudd på utgiftsgodtgjørelse.

  Tilskudd til kollektiv pensjonsordning inngår ikke i fritaket fra avgiftsplikten fordi den ikke behandles som lønn. Den kollektive pensjonsordningen inngår ikke i beregningen av beløpsgrensen for lønn.

  Innrapporteringsplikt

  Veldige eller allmennyttinge eller organisasjoner er fritatt fra opplysningsplikt når samlet lønnsutbetaling til en person ikke overstiger et fastsatt beløp, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1. Gjeldende beløpsgrense er «Satser -> Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere».

  Dersom grensen overskrides, skal hele beløpet innrapporteres.

  Stikkord:

  • dommere,
  • dommerutgifter,
  • forening,
  • foreninger arbeidsgiveravgift,
  • fotball,
  • fotballdommer,
  • grense for innberetningsplikt,
  • håndball,
  • håndballdommer,
  • ideelle organisasjoner,
  • idrett,
  • idrettsforening,
  • idrettslag,
  • korps,
  • Lønn,
  • medlemskontingent,
  • pølser,
  • utbetaling dommer,
  • vafler,
  • arbeidsvederlag,
  • medlemsavgift,
  • medlemskontigent,
  • sport,
  • lønn,
  • arbeidsgiveravgift,
  • kontingent,
  Lønn ideelle organisasjoner og foreninger
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan