Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Satser

Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

Lønn

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift på lønnet arbeid for veldedige eller allmennyttige institusjoner og organisasjoner når lønnsutgiftene ikke er knyttet til instistusjonenens eller organisasjonens skattepliktige virksomhet.

Det forutsettes at de totale lønnsutgiftene i institusjonenen eller organisasjonen ikke overstiger de fastsatte satsene i inntektsåret, og at lønnsutgiftene pr ansatt heller ikke overstiger fastsatte satser. Se Satser - Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner.

Lønnsutbetalinger under grensen for opplysningsplikten inngår også i beregningen for totalte lønnsutgifter i et inntektsår, se skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1 og Satser - Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere.

Lønnsutgifter defineres som følgende:

  • lønn
  • fri kost og losji
  • utbetalte feripenger
  • andre avgiftspliktige ytelser, herunder overskudd på utgiftsgodtgjørelse.

Tilskudd til kollektiv pensjonsordning inngår ikke i fritaket fra avgiftsplikten fordi den ikke behandles som lønn. Den kollektive pensjonsordningen inngår ikke i beregningen av beløpsgrensen for lønn.

Innrapporteringsplikt

Veldige eller allmennyttinge eller organisasjoner er fritatt fra opplysningsplikt når samlet lønnsutbetaling til en person ikke overstiger gjeldende beløpsgrenser, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1.

Dersom grensen overskrides, skal hele beløpet innrapporteres.

Stikkord: dommere, dommerutgifter, foreninger arbeidsgiveravgift, fotballdommer, grense for innberetningsplikt, håndballdommer, idrett, idrettslag, lønn, utbetaling dommer, aga, sport, idrettsorganisasjon, arbeidsvederlag

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver

Tilskudd