Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

I noen tilfeller gis det pengegaver direkte fra frivillige bidragsytere til enkeltpersoner som utfører arbeid for en organisasjon, uten at organisasjonen selv utbetaler lønn. Slike gaver kan bli ansett som skattepliktig lønn for mottaker etter sktl. § 5-10 bokstav a, jf. § 5-1. Anses pengegaven som skattepliktig lønn, må mottaker føre opp bidragene som lønnsinntekt i sin skattemelding.

En medarbeider som er engasjert av og har arbeid av et visst omfang for en organisasjon, mottar normalt arbeidsvederlag fra organisasjonen. Organisasjonen har da ansvar for å innrapportere lønn, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

I de tilfeller frivillige bidragsytere gir pengestøtte direkte til den enkelte medarbeider, og organisasjonen administrerer det arbeidet som medarbeiderne utfører samt formidler kontakt mellom givere og sine medarbeidere, kan det føre til at organisasjonen må anses å ha plikter som en arbeidsgiver, herunder ansvar for innrapportering av lønn og arbeidsgiveravgift.

Se brev fra Skattedirektoratet av 9. desember 2009 i Utv. 2010/1043. Se også Skatte-ABC.

Stikkord: presang, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Mottatte pengegaver

Tilskudd