PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3200 Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Generelt

  Unntakene i loven for veldedige og allmennyttige organisasjoner er til for å skjerme disse organisasjoner for avgiftsplikt på omsetning som tar sikte på å skaffe inntekter til deres ideelle virksomheter. I den anledning er det to sentrale begreper man må forholde seg til.

  Bagatellmessig verdi

  Tanken er at varer som omsettes under en terskelverdi på kr 100, se fmva. § 1-3-6, ikke skal beregne mva i tråd med mval. § 3-1. Selges derimot varen til et høyere vederlag vil salget i utgangspunktet bli behandlet som et vanlig salg.

  Betydelig overpris

  Det er gitt unntak for organisasjonenes omsetning av varer til betydelig overpris, se mval. § 3-12 (1) b. Den konkrete terskelen for betydelig overpris er minst seks ganger inntakskost, se fmva. § 3-12-2 (1). Vederlaget for kjøpet blir da mer i tråd med en gave. Det betyr at en betydelig overpris som er lavere enn seks ganger inntakskost kan bli mva-pliktig etter mval. § 3-1, se også fmva. § 3-12-2 (2).

  Merverdiavgift

  Det foreligger en særregel når veldedige og allmennyttige organisasjoner omsetter gjenstander av ubetydelig verdi. Eksempler på slik omsetning (listen er ikke uttømmende):

  • Postkort
  • Kalendere
  • Drikkekrus
  • T-skjorte

  Det foreligger ingen utgående mva og foreligger ikke rett til fradrag for inngående mva etter mval. § 8-1. Grensen for hva som skal defineres som ubetydelig verdi er satt til kr 100, se fmva. § 1-3-6. Denne grensen gjelder for sporadisk og aksjonspreget salgsvirksomhet som tar plass over et begrenset tidsrom.

  Unntak

  Det foreligger flere unntak for varer som enten overstiger ubetydelighetsgrensen eller krav om en begrenset tidsperiode, men som likevel omfattes av unntak fra mva i henhold til Skattedirektoratets SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner" (listen er ikke uttømmende):

  • Jakkemerker, vimpler ol. med den veldedige/allmennyttige organisasjonens logo beregnet for intern omsetning kan omsettes uten mva som om salget ikke er leilighetsvis (sporadisk). Verdien av den enkelte gjenstand må dog ikke overstige ubetydelighetsgrensen.
  • Veldedige organisasjoners salg av varer til betydelig overpris er unntatt avgiftsplikt. Unntaket gjelder dog kun for varer og ikke tjenester.
  • Arrangører av konserter, stevner ol. som omsetter kataloger, programmer, prospektkort og suvenirer er unntatt avgiftsplikt selv om arrangementet skulle strekke seg over 3 og verdien på varen overstiger kr 100. En forutsetning for unntaket fra avgiftsplikten er at salget av varene skjer i tilknytning til det konkrete arrangementet.
  • Annonser i programmer er under visse betingelser unntatt fra avgiftsplikten. Programmet, medlemsblad ol. som har avgiftspliktige annonser er unntatt for mva så fremt det ikke kommer ut mer enn 4 utgivelser i løpet av 12 måneders periode.
  • Enkelte bruksgjenstander f.eks. t-skjorter, penner og drikkekrus ol. anses i utgangspunktet ikke som suvenirer som gir unntak fra mva-plikten. Bruksgjenstandene kan favnes av unntaket fra mva-plikten dersom de faller under andre fritaksordninger i loven f.eks. under betydelighetsgrensen.

  Stikkord:

  • mva foreninger,
  • ubetydelighetsgrense,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  • omsetning,
  • nye,
  Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan