Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Generelt

Virksomhet som utfører serveringstjenester utfører en avgiftspliktig tjeneste, se mval. § 3-1. Ved omsetning av næringsmidler i kombinasjon med en serveringstjeneste, se mval. § 5-2, skal alminnelig sats legges til grunn. Ved salg av næringsmidler uten serveringstjeneste skal redusert sats legges til grunn og avgrensningen mellom serveringstjeneste og salg av næringsmiddel vil kunne gi store avgiftsmessige konsekvenser for et avgiftspliktig selskap.

Merverdiavgift

Serveringsvirksomhet i regi av veldedige og allmennyttige selskaper er unntatt for avgiftsplikt, se mval. § 3-12 (3). Slike selskaper skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret før omsetningen som er omfattet av loven til sammen har oversteget kr 140 000, se mval. § 2-1 (1). For at serveringstjenesten skal være unntatt for avgiftsplikt må følgende betingelser være oppfylt i henhold til fmva. § 3-12-7:

  • Minst 80 % av omsetningen skal skje med deltakere eller tilskuere på arrangementet
  • Serveringstilbudet skal være begrenset
  • Serveringstilbudet skal drives uten skjenkeløyve
  • Serveringstilbudet skal kun være tilgjengelig til organisasjonens arrangementer og treninger
  • Serveringstilbudet betjenes av ulønnet personale

Se MVA-håndboken.

Registreringsplikt

I tilfeller hvor den veldedige/allmennyttige organisasjonen har avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning av serveringstjenester skal den ordinære serveringsvirksomheten (avgiftspliktige) registreres på vanlig måte, se mval. § 2-1 (1). Konsekvensen er at organisasjonen må:

  • regnskapsføre alle anskaffelser av omsetningsvarer for serveringstilbudet
  • fradragsføre inngående avgift i sitt avgiftsregnskap

Beregningsgrunnlaget ved uttak av varer

Når varer tas ut fra den avgiftspliktige serveringsvirksomheten til bruk i avgiftsunntatt serveringsvirksomhet, skal det beregnet uttaksmerverdiavgift etter mval. § 3-21.

Normalt vil beregningsgrunnlaget for uttaksmerverdiavgiften være den alminnelige omsetningsverdien jf. mval. § 4-9 (1). Det er imidlertid gitt et særskilt unntak for fastsettelse av beregningsgrunnlaget når veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner tar ut varer fra avgiftspliktig serveringsvirksomhet og bruker varene i sin avgiftsunntatte serveringsvirksomhet. Ved slike uttak skal beregningsgrunnlaget for uttaksmerverdiavgiften settes til anskaffelseskost for varene. På denne måten vil det ikke ha noen betydning for merverdiavgiften om varene som kjøpes inn til den avgiftsunntatte serveringsvirksomheten kjøpes inn direkte (uten fradragsrett) eller tas ut fra den avgiftspliktige serveringsvirksomheten som har fått fradrag for inngående merverdiavgift. Se MVA-håndboken.

Bokføring

Den avgiftspliktige serveringsvirksomheten

Avgiftspliktig salg av serveringstjenester bokføres på konto 3020 - Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats.
Uttaket av varer fra den avgiftspliktige serveringsvirksomheten til bruk i avgiftsunntatt serverings- eller kioskvirksomhet, bokføres på konto 3063 - Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats, med varens anskaffelseskost.

Plikt til å benytte kassasystem

Så lenge salget av serveringstjenester (kafédrift mv.) ikke medfører skatte- eller avgiftsplikt, vil det ikke være krav om å benytte kassasystem for å dokumentere dette kontantsalget. Se mval. § 3-12 (3), fmva. § 3-12-7 og Skattedirektoratets prinsipputtalelse SKD 260917.

Stikkord: moms middels sats, mva foreninger, servering, mva, merverdiavgift, moms, bevertning, omsetning, nye

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver

Tilskudd