PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

  Ideelle organisasjoner og foreninger

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Sponsorinntekter

  Sponsorinntekter er en vesentlig inntektspost for mange ideelle organisasjoner. Sponsoravtaler kan omfatte ulike ytelser og motytelser, f.eks. når et idrettslag har reklame på draktene mot å få draktene gratis. En organisasjon som har sponsorinntekter og reklamevirksomhet av et visst omfang kan utløse avgiftsplikt etter mval. § 3-1. Organisasjonen som mottar sponsing og organisasjonen som bidrar med sponsormidler regulerer ofte dette i en samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen regulerer hvilke ytelser sponsorvederlaget er ment å dekke. I de aller fleste tilfellene vil sponsorinntektene være avgiftspliktige for organisasjonene og dette skyldes at gjenytelsen er reklametjenester. Sponsorinntektene vil være merverdiavgiftspliktig når organisasjonens samlede avgiftspliktige inntekter er over beløpsgrensene satt i mval. § 2-1. Avgiftsplikten for sponsorinntekter vil som regel ikke være prisdrivende da alle sponsorer som er registrert i mva-registeret vil kunne trekke fra mva i sitt eget avgiftsregnskap. Selskaper unntatt fra mva-plikten har således ikke rett til fradrag etter mval. § 8-1. Inntekter og kostnader forbundet med slike sponsoravtaler skal inntektsføres og kostnadsføres til virkelig verdi.

  Unntak

  Det foreligger noen unntak fra hovedregelen i henhold til SKD 260308 - "Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner" (listen er ikke uttømmende):

  • Dersom det ikke foreligger noen samarbeidsavtale om gjenytelser eller verdien på gjenytelsen er av begrenset verdi vil støtten bli ansett som gave og faller utenfor mva-plikten.
  • Sponsorinntekter kan være avgiftsfrie, men da må dette legitimeres med at de ulike gjenytelsene som inngår i samarbeidsavtalen spesifiseres med tilhørende beløp.

  Reklame

  Det er som hovedregel ingen avgiftsrettslig forskjell mellom andre næringsdrivende og en organisasjon som mottar vederlag for å yte reklametjenester, se mval. § 3-1. Arenareklame hvor organisasjonen stiller plass tilgjengelig på en idrettsarena regnes som en avgiftspliktig reklametjeneste etter mval. § 3-1.

  Unntak

  • Annonser i medlemsblad, program ol. som ikke har flere utgivelser enn fire ganger i løpet av en 12 måneders periode er unntatt mva, se mval. § 3-12 (1) c. I tilfeller hvor en organisasjon gir ut et årsprogram med annonser og det i forbindelse med forskjellige arrangementer legges et bilag som ikke inneholder annonser vil ikke dette bli ansett som en ny utgivelse, se fmva. § 3-12-3 (2).
  • Rabattavtaler er ikke avgiftspliktig for rabatten, når den ikke må anses som betaling for avgiftspliktige ytelser.

  Donasjoner

  Donasjoner som blir gitt til ideelle organisasjoner ved at giver i tillegg til selve donasjonen kjøper varer, skal tas med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, jf. mval § 4-2. Forutsetningen for at donasjonen er avgiftspliktig er at den er obligatorisk for å få levert varen(e), se BFU 16/13.

  Stikkord:

  • donasjon,
  • draktsponsing,
  • draktsponsor,
  • gaver,
  • idrettssponsing,
  • mva foreninger,
  • sponse drakter,
  • sponsing,
  • sponsoravtale,
  • sponsorinntekter,
  • sponsormideler,
  • sponsormidler,
  • sponsorstøtte,
  • presang,
  • sport,
  • moms,
  • merverdiavgift,
  • intekter,
  • omsetning,
  • kmva,
  • kommandittselskap,
  • nye,
  Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan