Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver

Tilskudd

Tilskudd er en overføring av et økonomisk gode mot oppfyllelse av visse betingelser. Overføringer uten betingelser er gaver og faller utenfor tilskuddsbegrepet.

Organisasjoner mottar mange forkjellige tilskudd, både fra offentlige og private tilskuddsytere. Det kan være tilskudd til dekning av kostnader (driftstilskudd) eller tilskudd til dekning av investeringer (investeringstilskudd). Periodiseringen og føringen i aktivitetsregnskapet vil avhenge av om tilskuddene oppfyller kriteriene for inntektsføring.

Periodiseringen og oppføringen i aktivitetsregnskapet vil avhenge av om tilskuddene oppfyller kriteriene for inntektsføring. Det vil igjen være avhengig av hvilke vilkår som er stilt fra den som gir tilskuddet.

Se nærmere om regnskapsmessig behandling av tilskudd i NRS F God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner punkt 5.3 samt i temaet om offentlige tilskudd.

Stikkord: tilskudd