Ideelle organisasjoner og foreninger

Ideelle organisasjoner - Unntak

Salg - Kioskvarer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Servering - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Bruktbutikker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Musikkinstrumenter - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Gjenstander av ubetydelig verdi eller til betydelig overpris - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Avgiftsunntatte tjenester

Salg - Enkeltstående salg og kortvarige arrangementer - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Dugnad - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Salg - Tidsskrifter og bøker - Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Uttak til veldedige formål (vederlagsfrie varer og tjenester)

MVA
5 Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %
Konto
3160 Uttak av varer, avgiftsfritt
Kredit
3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt
Kredit

Merverdiavgift

Uttak av vederlagsfrie tjenester fra egen merverdiavgiftspliktig virksomhet er fritatt for merverdiavgift dersom det skal brukes til veldedige formål, se mval. § 6-19 (1).

Hovedregelen er at utdeling av varer og tjenester i reklameøyemed er avgiftspliktig uttak, se mval. § 3-23 d. Fritaket for uttak av tjenester for veldedige og allmennyttige organisasjoner gjelder kun i de tilfeller der den vederlagsfrie tjenesten ikke ytes som en reklametjeneste. Se undertema Salg - Sponsorinntekter og reklamevirksomhet - Veldedige og allmennyttige organisasjoner for mer om avgiftsplikten for slike tjenester.

Dersom en merverdiavgiftspliktig virksomhet gir vederlagsfrie varer og tjenester til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon ved en naturkatastrofe, er dette avgiftsfritt, se mval. § 6-19 (3).

Dokumentasjonskrav

For krav til dokumentasjon ved uttak av varer og tjenester som gis som gave til veldedige og allmennyttige institusjoner, se bff. § 5-7 og 5-1-1.

Skatt

Uttak av vederlagsfrie varer og tjenester som blir gitt til veldedige formål er skattepliktig, se sktl. § 5-2, og skal derfor bokføres som en ikke fradragsberettiget kostnad.

Stikkord: fradragsrett sponsor, frivillige organisasjoner, gave sponsing, maturkatastrofer, mva foreninger, nødhjelp, sponsing, sponsor, sponsor gave, sponsorgave, sponsorkostnader, sponsorstøtte, veldedighet, presang, merverdiavgift, moms, kostand, omkostning

Generelle innkjøp

Lønn ideelle organisasjoner og foreninger

Pengegaver gitt direkte til enkeltpersoner som utfører arbeid for organisasjonen

Mottatte pengegaver

Tilskudd