Omsetning - adgang til enkeltstående idrettsarrangement

Omsetning og formidling - rett til å overvære idrettsarrangementer

MVA
33 Utgående mva, 6 % (12 %)
Konto
3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning, uttak og formidling av tjenester som gir rett til å overvære (være til stede) idrettsarrangementer er mva-pliktig med redusert sats, se mval. § 5-11 (1). Ved vurdering om det foreligger et idrettsarrangement eller ei vil utgangspunktet være om det er en type aktivitet som drives av særforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Utleie og formidling av utleie av lokaler i idrettslag til møter, konferanser etc. skal beregne mva med redusert sats, se mval. § 5-11 (2). Formidlingen av utleie av idrettslokaler til møter, konferanser etc. er betinget av at formidlingen skjer for aktører som er registreringspliktig for omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementet.

Unntak

Det foreligger enkelte unntak fra hovedregelen om redusert mva på omsetning, uttak og formidling av tjenester som gir rett til å overvære idrettsarrangementer (listen er ikke uttømmende):

  • Omsetning av tjenester som gir rett til adgang til enkeltstående idrettsarrangementer er unntatt fra loven, se mval. § 3-8.
  • Det er kun omsetningen av inngangsbilletter samt utleie av lokaler i idrettsanlegg som er mva pliktig med redusert sats. Annen avgiftspliktig virksomhet f.eks. servering i kafe, reklame, parkeringsvirksomhet etc. skal legge alminnelig sats til grunn, se mval. § 3-1
  • Omsetning av mat- og drikkevarer fra kiosk skal redusert sats legges til grunn, se mval. § 5-2 (2)
  • Omsetning av programmer, suvenirer og lignende i forbindelse med idrettsarrangement skal beregne alminnelig sats såfremt det ikke faller inn under unntaket for omsetning for varer av bagatellmessig verdi for veldedige og allmennyttige organisasjoner etter mval. § 3-12 (1) a.
  • Ved utleie av lokaler i idrettsanlegg der utleier også står for serveringen, skal det beregnes mva med alminnelig sats av hele vederlaget dersom serveringen ikke er av underordnet betydning beløpsmessig. I tilfeller hvor serveringstjenesten av underordnet betydning f.eks. kaffe, kringle, frukt etc., skal man fordele vederlaget mellom servering med mva med alminnelig sats og utleie av lokale i idrettsanlegg med redusert sats, se mval. § 3-11 (2) b
  • Formidlingen av rett til å benytte lokaler for andre aktører (ikke aktører som er registreringspliktig for omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementet) skal legge alminnelig sats til grunn. Dersom dette skulle bli ansett som romutleie i hotellvirksomhet faller man inn under mval. § 5-5 og skal beregne redusert sats.
  • Formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangementer som finner sted i utlandet er fritatt for mva, se mval. § 6-29 (2) f.
Stikkord: billettformidling, idrettsarrangementer, inngangsbillett, inngangspass, klubbhus, konferanser, langrenn, møter, parkeringsanlegg, parkeringsavgift, parkeringsplass, partoutkort, sport, kmva, salg