Lovkrav

De generelle vurderingsreglene for anleggsmidler i regnskapslovens § 5-3 innebærer at anskaffelse av immaterielle eiendeler skal balanseføres.

NRS 19 Immaterielle eiendeler omhandler regnskapsmessig behandling av immaterielle eiendeler anskaffet til varig eie eller bruk. Standarden dekker således ikke immaterielle eiendeler knyttet til varekretsløpet.

Hva som inngår i anskaffelseskost angis nærmere i rskl § 5-4 og temaet «Anskaffelseskost anleggsmidler».

I rskl § 5-6 gis nærmere regler om forsknings og utvikling, og i rskl § 5-7 omtales goodwill. De er også nærmere omtalt i egne punkt nedenfor.

Stikkord: immatrielle, imaterielle

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

Noteopplysninger