Lovkrav

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling

Utsatt skattefordel

Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter

Virtuell valuta

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

Noteopplysninger

For hver post innledet med arabertall under immaterielle eiendeler (jf. oppstillingsplanen i rskl. § 6-2) skal økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan opplyses.

Det skal opplyses om utgifter som har gått med til forskning og utvikling i regnskapsåret, jf. rskl. § 7-14. Det skal videre opplyses om forventet samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter. Arten av forskning og utvikling som drives skal angis. Det er viktig for brukerne av regnskapet å kunne vurdere det inntekstpotensialet som forsknings- og utviklingsaktivitetene danner grunnlag for. Dersom de spesifikke kravene gjengitt ovenfor ikke er tilstrekkelig for å kunne gjøre slik vurderinger, skal det gis en ytterligere beskrivelse av de forsknings- og utviklingsaktiviteter som utføres. Etter rskl. § 7-2 skal det gis opplysninger om de regnskapsprinsipper som er lagt til grunn for regnskapsføring av egen forskning og utvikling dersom dette er vesentlig for forståelsen av regnskapet.

Goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp. Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år, skal begrunnes.

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler skal det opplyses om:

  1. anskaffelseskost med spesifikasjon av balanseførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler
  2. tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret
  3. samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger og
  4. avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret.

Det skal opplyses om endring i avskrivningsplan.

Det er ikke gitt vesentlige unntak fra kravene til noteopplysninger knyttet til immaterielle eiendeler for små foretak. Se NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak, pkt. 4.3.1.1.4 for mer detaljert informasjon.

Se nærmere om alle kravene i «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, immatrielle, imaterielle