Arbeidsgiver betaler premie for ansatt

Konto
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Pensjonsfradrag

Generelt

Individuell pensjonssparing er et supplement til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon, som har til formål å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt og sikre livsopphold når en ikke lenger har arbeidsinntekt.

Ny ordning for individuell sparing til pensjon

1. november 2017 trådte en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon i kraft. Ordningen er regulert i FSFIN § 6-47-1 til 6-47-17. Samtidig ble adgangen til å inngå nye pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning stengt. Se lov om individuell pensjonsordning § 1-1a.

Avtale etter den nye ordningen kan omfatte følgende:

  • pensjonsspareavtaler
  • forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet
  • forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen

Pensjonsavtalen skal gi kunden rett til alderspensjon.

Med den nye ordningen kan samlet årlig innbetaling av innskudd, vederlag for eventuell forsikring knyttet til avtalen, vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen og vederlag for forvaltning av årets innskudd ikke overstige 40 000 kroner for hver person. Det er ikke fastsatt noe tak for samlet sparing i ordningen slik det var i den gamle IPS-ordningen (se avsnitt under).

Det gis fradrag i alminnelig inntekt ved innskudd. Uttak skal skattlegges som alminnelig inntekt. Dette betyr at uttak fra ordningen ikke skattlegges som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt. Innestående midler i den nye ordningen er unntatt fra formuesskatt og løpende inntektsskatt på avkastningen.

Utbetaling av pensjon kan tidligst starte ved fylte 62 år. Pensjon må utbetales minst til en fyller 80 år og uansett minst i 10 år. Dette gjelder ikke dersom opptjent pensjonskapital er så liten at en med disse kravene til utbetalingstid vil få en årlig utbetaling som er mindre enn om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Utbetalingstiden kan i slike tilfeller settes ned til det antall år som vil gi en årlig alderspensjon på om lag 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

I forskrift begrenses nå muligheten til å knytte forsikringer til spareavtalene. Adgangen er begrenset til forsikringer som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet.

Den nye ordningen gjelder fra inntektsåret 2017.

Fradragsrett for innbetalinger

Det gis fradrag i alminnelig inntekt ved innbetalinger til avtaler om individuell sparing til pensjon med inntil kr 40 000 per person årlig, jf. sktl. § 6-47 (1) bokstav d.

Fradraget gjelder for premie, innskudd og kostnader knyttet til administrasjon av avtalene, herunder kostnader til forvaltning av årets premie eller innskudd til slike avtaler.

Foretas det innbetalinger til begge ordningene i løpet av et inntektsår, legges fradragsbeløpene etter de to ordningene sammen, og samlet fradrag kan ikke overstige kr 40 000 per år, se sktl. § 6-47 (1) bokstav d annet punktum.

Beskatning av utbetalinger

Innestående beløp etter ordningen for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, jf. skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d, er unntatt fra formueskatt, se FSFIN § 4-2-1 og sktl. § 4-2 (3).

Utbetalinger fra den nye ordningen er, skattepliktig som alminnelig inntekt. Dette gjelder ikke utbetaling av uføreytelser fra avtaler om individuell sparing til pensjon, se sktl. § 5-20 (2) bokstav c.

Avkastning på innestående beløp i ordningen er ikke gjenstand for løpende skattlegging.

IPS-ordningen

Det er etter 1. november ikke lenger anledning til å opprette nye avtaler for skattefavorisert individuell pensjonssparing (IPS) etter Lov om individuell pensjonsordning. Avtaler som er opprettet før 1. november 2017 gjelder fortsatt og kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som tidligere. I IPS-ordningen kan ikke årlig innskudd, premie og vederlag til ordningen overstige kr 15 000 per person og minst 1/3 av innbetalingen må være relatert til alderspensjonen.

En avtale om individuell pensjonssparing (IPS) kan i tillegg til alderspensjon omfatte forsikringer som dekker innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet. Den kan også omfatte forsikringer som gir rett til:

  • uførepensjon
  • etterlatte pensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer
  • barnepensjon

Avtalen kunne inngås som en individuell pensjonsspareavtale eller som en individuell pensjonsforsikringsavtale.

Fradragsrett for innbetalinger

Det gis fradrag i alminnelig inntekt ved innbetalinger til individuell pensjonsavtale etter Lov om individuell pensjonsordning (IPS) med inntil kr 15 000 per person årlig, jf. lov om individuell pensjonsordning § 1-3 (4) og sktl. § 6-47 (1) bokstav c. Fradraget gjelder for premie, innskudd og kostnader knyttet til administrasjon av IPS-avtalen, herunder kostnader til forvaltning av årets premie eller innskudd til individuell pensjonsavtale.

Beskatning av utbetalinger

Innestående beløp til individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning er unntatt fra formueskatt, se FSFIN § 4-2-1 og sktl. § 4-2 (3).

Utbetalinger fra ordningen er, skattepliktige som pensjonsinntekt.

Avkastning på innestående beløp i ordningen er ikke gjenstand for løpende skattlegging.

Historikk - Avtaler om individuell pensjonsordning

Se Skatte-ABC for mer informasjon om individuelle pensjonsordninger.

Premie betalt av arbeidsgiver

Dekker arbeidsgiveren den ansattes innbetaling/premie til en individuell pensjonsordning, behandles dette som lønn og er trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig og skal innrapporteres på a-meldingen.

Den ansatte har fradragsrett på lik linje med om han/hun selv betalte ordningen.

A-meldingen
Stikkord: ips, pensjonsforsikring, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker