Intern kontroll forskriften

Forskrift om risikostyring og internkontroll § 1 angir at forskriften gjelder for:

 1. Finansinstitusjoner
 2. Regulerte markeder
 3. Verdipapirforetak
 4. Forvaltningsselskaper for verdipapirfond
 5. Pensjonsforetak
 6. Oppgjørssentraler
 7. Verdipapirregistre
 8. E-pengeforetak
 9. Forsikringsformidlingsvirksomhet
 10. Eiendomsmeglingsforetak
 11. Inkassoforetak
 12. Regnskapsførerselskaper.

Forskriften gjelder også for foretak som er underlagt kapitalkravsregelverket iflg RFT 3/2009.

Formålet med forskriften er å bedre foretakenes risikostyring og internkontroll gjennom å utdype styrets og ledelsens ansvar utover det som følger av selskapsrettslige regler og regler i særlovgivningen.

Forskrift om risikostyring og internkontroll § 2 krever at foretakene skal tilpasse risikostyringen og internkontrollen etter arten, omfanget av og kompleksiteten i foretakets virksomhet.

NUES - Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse