Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Alle maler knyttet til internprisingsområdet er kun forslag til hvilken dokumentasjon som bør medtas i henhold til forskriften om dokumentasjon av internprising og «SKD 071207 Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer». Det må alltid vurderes om tilstrekkelig informasjon er gitt opp i mot formålet med dokumentasjonen beskrevet under punktet "Oppplysnings- og dokumentasjonsplikt" samt i forskriften og veiledningen.

Se «Internprising dokumentasjon» hvor dokumentasjonsmalene er samlet, samt nærmere omtale under.

Beskrivelse av foretaket, virksomheten og transaksjonene

Følgende forskrift og veiledning angir omfanget og innholdet av dokumentasjon som kan kreves fremlagt:

 • Skatteforvaltningsforskriften § 8-11
 • SKD 071207 Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner ogoverføringer.

Dokumentasjonen skal gi skattemyndighetene grunnlag for å vurdere hvorvidt priser og vilkår i kontrollerte transaksjoner er fastsatt i samsvar med armlengdeprinsippet. Den skal inneholde nærmere bestemte opplysninger, redegjørelser og analyser som fremgår av forskriftene. Det kreves ikke en omfattende standard dokumentasjonspakke, og opplysningene skal tilpasses til den kontrollerte transaksjonens økonomiske omfang og kompleksitet.

Hovedpunktene i internprisingsdokumentasjon vil være som følger:

 1. Beskrivelse av foretaket, konsernet og virksomheten
 2. Beskrivelse av bransjen/industrien foretaket opererer i
 3. Finansiell informasjon (omsetning og driftsresultat for de siste tre inntektsår til foretaket, samt alle enheter i gruppen som foretaket har hatt transaksjoner med)
 4. Transaksjonsbeskrivelse per type transaksjon med utgangspunkt i OECDs fem sammenlignbarhetsfaktorer:
  1. Transaksjonens karakteristika
  2. Funksjonsanalyse
  3. Kontraktsvilkår
  4. Økonomiske omstendigheter
  5. Forretningsstrategier
 5. Omfang av transaksjonen (sum per transaksjon og per transaksjonspart)
 6. Beskrivelse av internprisingsmetoden og anvendelsen av denne
 7. Sammenlignbarhetsanalyse.

Punktene 1-3 dekkes i dokumentmalen for beskrivelse av foretaket, konsernet og virksomheten. Punktene 4, 5, 6 og 7 dekkes av dokumentmalene for transaksjonsanalyse og vedlegget for å gi en transaksjonspesifikasjon.

Det antas at det er tilstrekkelig at større deler av dokumentasjonsmaterialet utarbeides en gang, for deretter bare å oppdateres ved behov. Dette gjelder blant annet den overordnede redegjørelsen for foretaket, konsernet og virksomheten, identifikasjon av transaksjonstyper i konsernet og inngåtte avtaler, og i mange tilfeller også funksjonsanalysen og generelle utlegninger om anvendt prisingsmetode. Det samme kan være tilfellet for utarbeidede sammenlignbarhetsanalyser herunder slike som er basert på databasesøk, dersom forholdene som omgir transaksjonen og transaksjonspartene ikke har endret seg i nevneverdig grad. Mer detaljert informasjon om de gjennomførte transaksjoner, finansielle resultater og den konkrete anvendelsen av valgt prisingsmetoder mv., vil imidlertid måtte utarbeides årlig. Det skal være mulig å sammenstille og legge fram dokumentasjon innen 45 dager etter fremsatt krav fra skattemyndighetene. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk og være skriftlig på papir eller elektronisk.

Merk proporsjonalitetsprinsippet som omtales i punkt 4.2 i SKD 071207 Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer. Det er viktig å vurdere transaksjonens økonomiske omfang og kompleksitet samt om ytre forhold kan tilsi at det er økonomiske motiver for å foreta en uriktig prisfastsettelse. Uvesentlige transaksjoner er unntatt dokumentasjonsplikten. Transaksjonen er uvesentlig dersom den er enkeltstående, har beskjedent økonomisk omfang og ikke er en del av foretakets kjernevirksomhet. Det skal kun angis hvilke type transaksjoner som anses som uvesentlige.

Sentralisert konsernintern tjenesteyting

Sentralisert konsernintern tjenesteyting - bruk av indirekte metode.

Revisors nummererte brev

«Nummerert brev - Manglende avtaler for transfer pricing / nærstående og lignende»

Stikkord: transfer pricing, internprising

Finansielle transaksjoner - OECD retningslinjer

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base