Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

«Sjekkliste skjemaer for fastsetting av skatt» under punktet "Utfylling av skattemeldingen og tihørende skjema / Skattemelding for aksjeselskap mv (RF-1028) / Kontrollerte transaksjoner (internprising).

SKD 070512 Transfer Pricing Årsrapport 2011

SKD 150410 Transfer pricing - fokusområder og oppfyllelse av dokumentasjonskrav

Aktuelle rettsavgjørelser og uttalelser/artikler på området ligger i tilknytning til skatteloven § 13-1 og skatteforvaltningsloven § 8-11. De ligger også relatert øverst i dette avsnittet.

Stikkord: transfer pricing, internprising

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base