Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Armlengdeprinsippet kommer til uttrykk i skatteloven § 13-1 første ledd. Armlengdeprinsippet innebærer at transaksjoner mellom nærstående parter skal prises slik det må antas at uavhengige parter ville priset tilsvarende transaksjoner under tilsvarende omstendigheter. Med nærstående part menes i denne sammenheng at det foreligger interessefellesskap mellom partene. Regelen angir vilkårene for at skattemyndighetene skal kunne avvike skattyters fastsetting (skjønnsfastsetting), og i denne forbindelse må følgende sannsynliggjøres:

  • At det foreligger interessefellesskap mellom partene
  • At skattyters formue eller inntekt er redusert
  • At interessefellesskapet er årsaken til at formuen har blitt redusert (årsakssammenheng)

Ved vurderingen av om inntekt eller formue er redusert, skal det tas hensyn til retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter utarbeidet av OECD jf. skatteloven § 13-1 fjerde ledd.

Stikkord: armlengdes avstand, transfer pricing, internprising

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Finansielle transaksjoner - OECD retningslinjer

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base