Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Finansielle transaksjoner - OECD retningslinjer

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base

I oktober 2016 gjorde EU-kommisjonen kjent planer om en stor skattereform for EU kalt CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base).

CCCTB er et felles sett med regler for å beregne skattegrunnlaget i flernasjonale konsern i EUs indre marked. Formålet er å skape et system som oppfordrer til vekst og gir rettferdig beskatning, og samtidig fjerne muligheter for skatteundragelse. Ifølge Kommisjonen vil forslaget også gi store fordeler for selskapene i form av stabile regler og lavere etterlevelseskostnader.

Selskapene skal benytte de samme regler for beskatning og sende inn en felles skattemelding for hele virksomheten sin i EU. Dette fjerner utfordringer knyttet til transaksjoner mellom nærstående og prisingen av disse i henhold til armlengdeprinsippet, som har vist seg å være utfordrende.

Følgende gjelder blant annet for det planlagte skattesystemet:

  • Det skal være obligatorisk for store multinasjonale konsern som har størst kapasitet for aggressiv skatteplanlegging, og sikre at selskap med global omsetning på over 750 mill. EUR i året beskattes der de faktiskt opptjener sine overskudd.
  • Håndtere smutthull som idag forbindes med flytting av overskudd for skattemessige formål.
  • Oppfordre selskap til å finansiere virksomheten sin med større grad av egenkapital ved å gi tilsvarende fordeler som gjeldsrentefradrag har i dag.
  • Støtte innovasjon og vekst gjennom å gi skatteinsentiver for forskning og utvikling (FoU) aktiviteter. En del av forslaget er å gi et superfradrag på FoU-kostnader.

Se nærmere informasjon om CCCTB på Europalov.

Skattereformen er ennå ikke trådt i kraft.

Stikkord: transfer pricing, internprising