Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Finansielle transaksjoner - OECD retningslinjer

OECDs retningslinjer for internprising i flernasjonale selskaper (Transfer Pricing Guidelines) fikk i februar 2020 et nytt kapittel om finansielle transaksjoner. Den nye veiledningen klargjør hvordan armlengdeprinsippet skal anvendes i konserninterne låneforhold, garantistillelser og forsikring gjennom konsernkontrollerte forsikringsselskaper (captive insurance companies).

Den nye veiledningen om finanstransaksjoner er av klargjørende karakter og bygger på de allerede eksisterende grunnelementene i OECDs retningslinjer. Retningslinjene gir veiledning ved tolking og løsning av tvister etter skatteavtalene, men har også betydning ved tolkningen av de norske skattereglene for internprising. Det har vært et stort behov for klargjøring av internprisingsreglene på området for finanstransaksjoner, et behov som nå fylles gjennom den nye veiledningen.

Stikkord: kommandittselskap, transfer pricing, internprising

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base