Innledning

Dette temaet gir generell informasjon om internprising. Det gir også konkrete eksempler på hvordan blant annet dokumentasjonen kan bygges opp i henhold til de norske reglene i Skatteforvaltningsloven med forskrift og SKD 071207 samt i vesentlighet kravene i OECD's retningslinjer for interprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter. Dokumentasjonen kan imidlertid ikke anses for å være uttømmende, men må tilpasses det enkelte konsern og dets relevante forhold.

Med "internprising" menes vilkår og priser knyttet til transaksjoner og mellomværende mellom selskaper/innretninger med interessefellesskap. Internprising omfatter transaksjoner og mellomværende mellom selskaper/innretninger med sammenfallende interesser, og regelen går i hovedtrekk ut på at disse transaksjonene skal prises og gjennomføres på de samme vilkår som mellom eksterne parter hvor et interessefellesskap ikke foreligger (armlengdeprinsippet - se nærmere i eget punkt nedenfor).

I Skatte-ABC Utland - internprising (transfer pricing) og Skatte-ABC Tilsidesettelse etter sktl. § 13-1 (interessefelleskap) finner du også mer om hovedtrekkene av reglene knyttet til internprising.

Internasjonale tendenser og rettsutvikling

Det er stor internasjonal oppmerksomhet rundt de skattemessige konsekvensene av internprising, ikke bare i OECD, men også på høyt politisk nivå i G20 og G8.

I september 2014 ble de første rapportene fra OECDs prosjekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) publisert. Et viktig fokusområde er internprising. Nye og mer omfattende dokumentasjonskrav er skissert i rapporten «Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting». Det er ventet at disse skjerpede dokumentasjonskravene også vil innføres i Norge, men det er i skrivende stund usikkert fra når.

Se mer i punktene nedenfor om BEPS og CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base.

Stikkord: transfer pricing, internprising

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Finansielle transaksjoner - OECD retningslinjer

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base