Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Dersom skattemyndighetene kan sannsynliggjøre at det foreligger inntektsreduksjon i henhold til skatteloven § 13-1, kan det foretas skjønnsfastsetting.

Manglende eller ufullstendig dokumentasjon eller opplysninger vil føre til at bevisbyrden ved vurderingen etter skatteloven § 13-1 snus til skattyters disfavør.

Dersom skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger er skattemyndighetenes endringsadgang i enkelte tilfeller 10 år etter inntektsåret, jf. skatteforvaltningsloven § 12-6 (2). For tilfeller der skattyter har gitt riktige og fullstendige opplysninger er fristen for å ta opp en skattefastsetting til endring fem år jf. skatteforvaltningsloven § 12-6 (1).

Skattemyndighetene kan ilegge tilleggsskatt på 20 % i henhold til skatteforvaltningsloven § 14-3 jf § 14-5 dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger og skattemyndighetene finner at inntekten er redusert som følge av interessefellesskapet. Skjerpet tilleggsskatt på 20 eller 40 % kan ilegges skattytere som forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, skatteforvaltningsloven § 14-6.

Når det gjelder vurderingen av hva som kvalifiserer som uriktige eller ufullstendige opplysninger vil den være lik for frist for endring av skattefastsetting og vilkår for ileggelse av tilleggsskatt. I denne forbindelse vil det være viktig å gi korrekte og fullstendige opplysninger både i skjema RF-1123 og eventuell internprisingsdokumentasjon som leveres. Ved levering av skattemeldingen vil det dessuten ofte være nødvendig å gi supplerende opplysninger knyttet til internprising i separat vedlegg. Dette vil normalt være konkrete og relativt kortfattede beskrivelser av vesentlige transaksjoner mellom nærstående, som for eksempel større restruktureringer, salg av immaterielle eiendeler og andre omfattende og komplekse transaksjoner.

Ved manglende levering av skjema RF-1123 vil forøvrig reglene om tvangsmulkt i skatteforvaltningsloven § 14-1 komme til anvendelse.

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse, SKD 310120, uttalt at domstolene har full kompetanse til å prøve om vilkårene for inntektsjustering i skatteloven § 13-1 første ledd er oppfylt. Det har fra Skatteetatens side aldri vært noen intensjon om å begrense denne sentrale rettssikkerhetsgarantien for skattepliktige. De er opptatt av at det legges til rette for en samvittighetsfull prøvning av om vilkårene for justering er oppfylt.

Stikkord: kommandittselskap, transfer pricing, internprising

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Finansielle transaksjoner - OECD retningslinjer

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base