Innledning

Lovgivning

Transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal ifølge asl § 3-9 grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Vesentlige avtaler mellom konsernselskaper skal foreligge skriftlig.

I november 2006 ble det sendt på høring et forslag om gjennomføring av OECDs retningslinjer for internprising i norsk rett og forslag om innføring av særlige opplysning- og dokumentasjonsplikter for transaksjoner og mellomværender mellom parter som er i interessefellskap. Lovendringene ble vedtatt i juni 2007 med ikrafttreden i løpet av samme år.

De materielle reglene om internprising følger nå av skatteloven § 13-1. Videre er det gitt administrative regler om opplysning- og dokumentasjonsplikt for interne transaksjoner i skatteforvaltningsloven § 8-11 med tilhørende forskrift. Armlengdeprinsippet kommer til uttrykk i skatteloven § 13-1 første ledd.

Plikt til å levere RF-skjema 1123 sammen med skattemeldingen følger av skatteforvaltningsloven § 8-11 første ledd. Selskap eller innretning med opplysningsplikt har også plikt til å fremlegge dokumentasjon dersom skattemyndighetene etterspør dette, jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 annet ledd.

Krav til innholdet i dokumentasjonen fremgår av skatteforvaltningsforskriften § 8-11, gitt i medhold av skatteforvaltningsloven § 8-15. Mer utfyllende beskrivelse av krav til dokumentasjonens innhold følger av SKD 071207 Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer.

I henhold til skatteforvaltningsforskriften § 8-11-16 (2) kan foretak velge å utarbeide dokumentasjon i henhold til EUs Adferdskodeks for internprisingsdokumentasjon. Det må imidlertid sikres at kravene til opplysninger som kreves etter skatteforvaltningsforskriften §§ 8-11-4 til 8-11-13 er oppfyllt.

Stikkord: transfer pricing, internprising

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base