Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

Se nærmere omtale i «Merverdiavgift ved interessefellesskap».

Stikkord: moms, mva, transfer pricing, internprising

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base