Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Hvem som anses som nærstående angis i skatteforvaltningsloven § 8-11 nr 4:

  1. selskap eller innretning som den opplysning- eller dokumentasjonspliktige, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent
  2. person, selskap eller innretning som, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer den opplysning- eller dokumentasjonspliktige med minst 50 prosent,
  3. selskap eller innretning som nærstående etter b, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent, og
  4. nærstående person etter b sine foreldre, søsken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles foreldre og samboers foreldre, samt selskap eller innretning som disse, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer med minst 50 prosent.

Selv om fysiske personer inngår i definisjonen av nærstående, gjelder opplysningsplikten kun transaksjoner med nærstående selskaper og innretninger.

Eksempel 1

Eksempelet viser en situasjon hvor et selskap A har direkte eierinteresser i selskap B og C og indirekte eierinteresser i selskap D og E. A har i dette tilfellet dokumentasjonsplikt ved transaksjoner med selskapene B, C og D, fordi A, direkte eller indirekte, kontrollerer minst 50 prosent av disse selskapene, jf. bokstav a ovenfor. Transaksjoner med selskap E faller derimot utenfor dokumentasjonsplikten fordi eierkravet ikke er oppfylt. Selskapene B, C og D har på sin side plikt til å dokumentere transaksjoner med A fordi A eier eller kontroller hvert av disse selskapene med minst 50 prosent, jf. bokstav b ovenfor. D har i tillegg plikt til å dokumentere transaksjoner med B i medhold av den samme bestemmelsen. Selskap E har derimot ikke plikt til å dokumentere transaksjoner med A (eller C) fordi eierkravet på minst 50 prosent ikke er oppfylt.

Se flere eksempler som illustrerer forskjellige forhold som har betydning i SKD 071207 Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer punkt 3.3.3.

Stikkord: transfer pricing, internprising

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base