Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Påslag / fortjeneste

Ved prising av kontrollerte transaksjoner må det ved bruk av flere av OECDs prisingsmetoder gjøres en vurdering av størrelsen på fortjenesten tjenesteyter bør ha for at armlengdeprinsippet skal være oppfyllt. Ved bruk av SUP-metoden, hvor prisen på en tilsvarende tjeneste mellom uavhengige parter er utgangspunktet for prisen mellom de nærstående partene, kan det være nødvendig å justere fortjenesteelementet for ikke-sammenlignbare forhold som påvirker denne størrelsen. Dersom kost-pluss-metoden anses som den mest egnede metoden, skal det legges til et påslag som skal være på størrelse med tilsvarende ukontrollerte transaksjoner og det må justeres for eventuelle ikke-sammenlignbare forhold.

Ved vurdering av størrelsen på påslaget er det en rekke forhold som må vurderes, derunder hvilke funksjoner som er ytet, hvilke risikoer som er tatt og hvilke eiendeler som er benyttet. Videre kan påslagets størrelse også påvirkes av hvor stor andel av de interne kostnadene som belastes ut. Dersom det legges inn en andel av indirekte kostnader i kostnadsgrunnlaget kan påslagets størrelse justeres ned, i motsetning til der hvor de indirekte kostnadene ligger som en del av påslaget.

Faktorer som kan ha vesentlig økonomisk betydning og påvirke påslaget og armlengdes pris:

 1. Funksjoner - oppgaver foretaket utfører i transaksjonen:
  1. Design
  2. Produksjon
  3. Montering
  4. Forskning og utvikling
  5. Service
  6. Innkjøp
  7. Distribusjon
  8. Markedsføring
  9. Annonsering
  10. Transport
  11. Finansiering
  12. Ledelse
 2. Risiko - som den enkelte part pådrar seg i forbindelse med transaksjonen:
  1. Marked
  2. Finansiell (valuta, rente og kreditt)
  3. Tapsrisiko forbundet med investeringer i anlegg
  4. Resultatrisiko i forbindelse med investering i FoU
 3. Eiendeler - som tilføres og benyttes i forbindelse med utføring av funksjonene i transaksjonen:
  1. Ansatte
  2. Inventar og utstyr
  3. Immaterielle eiendeler

Se mer om fortjenestepåslag i forbindelse med sentralisert konserninterne tjenester nedenfor.

Verktøy:

I dib finner du et verktøy som viser deg nøkkeltall for egen bransje og konkurrenter kalt Regnskapsanalyse. Dette kan være et godt verktøy for å finne ut størrelsen på påslaget for at en intern pris skal være i tråd med markedets priser.

Stikkord: transfer pricing, internprising

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Finansielle transaksjoner - OECD retningslinjer

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base