Innledning

Lovgivning

Armlengdeprinsippet

Opplysnings- og dokumentasjonsplikt (tidl. oppgavepliktig)

Konsekvenser og sanksjoner

Nærstående

Prisingsmetoder

Metodene som beskrives i OECD transfer pricing guidelines kapittel II og III fastsetter hvorvidt betingelsene som anvendes i forretningsmessige og finansielle relasjoner mellom nærstående foretak er overensstemmende med armlengdeprinsippet.

Foretaket skal i henhold til skatteforvaltningsforskriften § 8-11-10 redegjøre for den prissettingsmetoden som er anvendt i en kontrollert transaksjon. Redegjørelsen skal inneholde begrunnelse for valg av metode, samt hvordan man har kommet frem til armlengdes pris. Det skal videre angis i hvilken utstrekning prissettingsmetoden er forenlig med de metodene som er beskrevet i kapittel II og III i OECD-retningslinjene.

Transaksjonsbaserte metoder:

  • Sammenlignbar ukontrollert pris-metoden (SUP)
  • Kostplussmetoden
  • Videresalgsprismetoden

Transaksjonsoverskuddsmetodene:

  • Overskuddsdelingsmetoden (Profit Split)
  • Transaksjonsbasert nettomargin metoden (TNMM).

Se nærmere beskrivelse av den enkelte prisingsmetode i SKD 071207 Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer punkt 4.7.

Stikkord: transfer pricing, internprising

Påslag / fortjeneste

Sentralisert konsernintern tjenestyting

Rentebegrensning

Aktuelle maler

Land-for-land-rapportering

Andre verktøy og øvrig informasjon

Merverdiavgift ved interessefelleskap

BEPS

CCCTB - Common Consolidated Corporate Tax Base