PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mva - generelt

  Jordbruk og skogbruk

  Generelt

  Avgiftssubjekter innen skogbruk eller jordbruk med binæringer (husdyrhold, hagebruk, gartneri) som produserer og omsetter egne produkter, skal levere skattemelding for merverdiavgift en gang i året, se sktfvfs. § 8-3-7. Det samme gjelder for avgiftssubjekter som er frivillig registrert etter mval. § 2-3 (2) og (4).

  Dersom særlige forhold foreligger, kan skattekontoret samtykke i at avgiftssubjekt innen primærnæringen leverer tomånedlige skattemeldinger (jf. de alminnelige skattleggingsperiodene). Det må søkes særskilt om dette til skattekontoret. Samtykket gis normalt for to år regnet fra første forkortede skattleggingsperiode. Se sktfvfs. § 8-3-8 (3) og (4). For avgiftssubjekt som driver virksomhet både innen primærnæringen og annen avgiftspliktig virksomhet med omsetning som overstiger kr 30 000, kan det være praktisk med et samlet terminvist oppgjør.

  Næringsdrivende innen jordbruk eller skogbruk, som også driver annen registreringspliktig næringsvirksomhet, må i utgangspunktet levere både skattemelding for merverdiavgift - primærnæring og skattemelding for merverdiavgift - alminnelig næring. I sktfvfs. § 8-3-7 (5) bokstav a og b, åpnes det opp for å ta med annen næringsvirksomhet i skattemeldingen for primærnæring under forutsetning av at virksomheten drives i tilknytning til jord- eller skogbruket og ikke utøves som selvstendig næring.

  Frist

  Skattemeldingen leveres til skattekontoret innen 10. april påfølgende år til merverdiavgiftsperioden.

  Omsetningsgrense

  I skattemeldingen skal all merverdiavgiftspliktig omsetning fra jordbruk, hagebruk, gartneri, fiske og skogbruk. Omsetningen under kr 30 000 fra annen næring kan medtas i årsoppgaven, se mval. § 15-1 (3).

  Unntak

  Dersom omsetning fra annen næring enn innenfor primærnæringen går utover fastsatt grense på kr 30 000, skal omsetningen fra annen næring innrapporteres i alminnelig mva-melding. Vi gjør oppmerksom på at det iht. Skattedirektoratet beløpsgrensen for hva som innrapporteres fra annen næring i årsoppgaven for primærnæringen fortsatt er kr 30 000 selv om grensen for registrering i mva registeret er kr 50 000, se mval. § 2-1 (1).

  Frivillig registrering

  Det er mulig for frivillig registrering for følgende virksomheter tilknyttet landbruket:

  Etter registrering innrømmes rett til fradrag i mva på lik linje med andre næringsdrivende såfremt virksomheten beregner utgående mva på omsetningen. Merk at den normale omsetningsgrensen for registrering på kr 50 000 ikke gjelder ved frivillig registrering av skogsveiforening. Frivillig registrerte innenfor primærnæringen leverer årsoppgave for mva i tråd med mval. § 15-4 og mval. § 15-8. Frivillig registrering kan tidligst skje med virkning fra og med den oppgavetermin søknad er mottatt etter mval. § 14-1 (3). Det er viktig å understreke at det ikke foreligger rett til fradrag i mva før registreringspunktet i tilfellet arealet allerede er utleid på tidspunktet for frivillig registrering. Det vil i den anledning ikke kunne oppnås fradrag gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør, se fmva. § 8-6-2 (2).

  Endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra for frivillig registrering etter mval. § 2-3 (2) (fom. 1. juli 2014)

  Fom. 1. juli 2014 ble det endringer i reglene om virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra for frivillig registrering etter mval. § 2-3 (2).

  For mer om virkningstidpunktet se temaet «Frivillig registrering for utleie».

  Landbrukseiendom

  Om en eiendom er en landbrukseiendom må vurderes i forhold til hva eiendommen er avsatt til i kommuneplanen, hvordan landbruksmyndighetene forholder seg til eiendommen og hva slags virksomhet som skal utføres på eiendommen. Den frivillige registreringen omfatter også utleie av jordbruksareal uten bygninger, se mval. § 2-3 (2) og man kan ikke holde deler av arealet utenfor den frivillige registeringen, se fmva. § 2-3-3.

  Skogsvei

  En skogsvei er en vei som helt eller delvis er driftsmiddel i skogbruksvirksomhet, se MVA-håndboken under relaterte kilder. Veier som bygges i tilknytning til jordbruk, entreprenørvirksomhet etc. omfattes ikke av denne ordningen. Det vil innrømmes forholdsmessig fradrag dersom veien tjener forhold innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet. Det er viktig å skille mellom omsetning til skogeierne (mva-pliktig) og omsetning til andre brukere (veiavgift/bompenger til og fra hytter etc.) som er unntatt loven, se mval. § 3-11 og fmva. § 2-3-4 (2).

  Unntak

  Det foreligger noen unntak (listen er ikke uttømmende):

  • Vanlig gårdsdrift (omsetning av grønnsaker, melk, dyr ) er ordinær avgiftspliktig virksomhet. Vilkåret for registrering er omsetning over kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder (beløpsgrensen skal ikke måles opp mot omsetningen i regnskapsåret), se mval. § 2-1 (1).
  • Bygninger til boligformål vil ikke være omfattet av ordningen, se undertema «Jordbruk og skogbruk -> Oppføring og påkostning - fast eiendom»
  • Utleie av driftsløsøre er mva-pliktig vareutleie i tråd med mval. § 3-1 og kan ikke være omfattet av den frivillige registreringen

  Stikkord:

  • gartner,
  • landbruk,
  • primærnæringen oppgavetermin,
  • primærnæringer,
  • terminoppgave,
  • presang,
  • mva,
  428 1405 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan