Innledning

Regnskap

Merverdiavgift

Skatt

Jordbruksvirksomhet

 • Hva regnes som jordbruksvirksomhet
  • Bortleie eller bortforpaktning | forpaktningsinntekt
  • Opphør av virksomhet
 • Allmenninger
 • Erverv av jordbrukseiendom
 • Formue
 • Jordbruksfradrag | satser for bruk
 • Tidfesting av inntekter og kostnader

Inntekter og kostnader

 • Alfabetisk oversikt over skattemessig
 • Avløser | avløsertilskudd
 • Buskap
 • Bygninger
 • Fallrettigheter - salg og utleie
 • Fangdammer
 • Forpaktning
 • Frukt og bær
 • Gjerde - oppføring og vedlikehold
 • Gjødsel
 • Grønn omsorg - Inn på tunet
 • Gårdsturisme
 • Gårdsveier og gårdsplasser
 • Honning - salg
 • Jakt- og fiskerettigheter - salg
 • Kranselag
 • Melkekvote - kjøp | separat salg | salg sammen med landbrukseiendom | separat utleie | utleie sammen med landbrukseiendom
 • Motorsag
 • Oppstalling av hest
 • Planering av jordbrukseiendom
 • Plantevernmidler - kjøp
 • Råvarer, driftsmateriale og utstyr
 • Seterbygninger
 • Tjenester
 • Traktor
 • Uttak av melk til egen husholdning
 • Verneklær - anskaffelse | rens og vask
 • Våningshus

Realisasjon

 • Generelt om realisasjon i jordbruk
 • Betinget skattefritak
 • Driftsmidler
 • Eiendom eid i familiesameie
 • Ekspropriasjon
 • Gevinstberegning
 • Skattefri realisasjon av alminnelig gårdsbruk/skogbruk
 • Tidfesting av gevinst/tap
 • Våningshus

Annet

 • Anleggsbidrag
 • Salg av fast eiendom
 • Fri bruk av arbeidstøy
 • Fri bruk av uniform

Rapportering og skattekommune jordbruksvirksomhet

 • Skattemeldingen
 • Selskapsmeldingen mv
 • Kostprisoppgave ved erverv av jordbrukseiendom
 • Skattestedet

Skogbrukvirksomhet

 • Hva regnes som skogbruksvirksomhet?
 • Allmenninger
 • Formue
 • Gevinst ved realisasjon mv.
 • Inntektsutjevning i enkeltpersonforetak
 • Opphør av regler for inntektsutjevning (gjennomsnittsfastsetting) for aksjeselskaper og deltakere i selskaper med deltakerfastsetting
 • Salg av driftsmidler
 • Skattlegging av skogoppgjør ved jordskifte
 • Skogfond
 • Spesielle forhold knyttet til fastsetting av skogverdien
 • Tidfesting av inntekter og kostnader

Inntekter og kostnader

 • Bygninger
 • Inntekter og kostnader - alfabetisk oversikt over skattemessig behandling
 • Fiskerettigheter
 • Gjerde - oppføring og vedlikehold
 • Jaktrettigheter
 • Motorsag
 • Råvarer, driftsmateriale og utstyr
 • Tjenester
 • Traktor
 • Salg av ved
 • Traktor
 • Verneklær - anskaffelse | rens og vask

Realisasjon

 • Generelt om realisasjon i skogbruk
 • Betinget skattefritak
 • Ekspropriasjon
 • Gevinstberegning ved realisasjon
 • Gevinst ved realisasjon av fast eiendom
 • Gevinst ved stiftelse eller realisasjon av rettigheter
 • Gevinst ved salg av tømmer på rot
 • Realisasjon av eiendom eid i familiesameie
 • Realisasjon av driftsmidler
 • Skattefri realisasjon av alminnelig gårdsbruk/skogbruk
 • Skattefritak for gevinst ved vern av skog
 • Tidfesting av gevinst/tap

Jordskifte

 • Skogoppgjør ved jordskifte

Annet

 • Fri bruk av arbeidstøy
 • Fri bruk av uniform

Rapportering og skattekommune jordbruksvirksomhet

 • Næringsoppgave mv
 • Selskapsmelding og deltakermelding
 • Kostprisoppgave
 • Skattestedet

Stikkord: landbruk

Maler og sjekklister

Kontoplan for landbruksregnskap

Andre nyttige nettsteder