PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Uttak av produkter

  Jordbruk og skogbruk

  • K3160 Uttak av varer, avgiftsfritt
  • MVA5 - innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

  Merverdiavgift

  Jordbrukere skal ikke beregne utgående mva ved uttak av jordbruksprodukter til privat bruk, se mval. § 6-20 (1). Eksempler på andre uttak som faller inn under bestemmelsen:

  • Uttak av produkter fra skogen til privat bruk for skogbrukeren
  • Uttak av foredlet virke som er utført på egen gårdssag, og sagen brukes i minst 80 % til foredling av egen bruk, eller allmenningssag hvor foredlingen skjer innen rammen av allmenningsretten
  • Uttak av fôr til travhester som kun brukes i hobbytransport

  Hjemmelen for hvilke næringer som omfattes av fritaket er beskrevet i fmva. § 6-20-1 og mval. § 15-4.

  Unntak

  Det foreligger enkelte unntak til hovedregelen (listen er ikke uttømmende):

  • Gårdsprodukter som tas ut som vederlag for utført arbeid anses som betalingsmiddel for mottatt tjeneste og er dermed mva-pliktig etter mval. § 3-1, f.eks. levering av gårdsprodukter som godtgjørelse til naboer og andre for hjelp i slåttonn o.l.
  • Selvstendig virksomhet med utleie av fiskerett kommer ikke inn under mval. § 6-20 og det foreligger ikke rett til avgiftsfrie uttak ved privat utnyttelse av slik fiskerett, se MVA-håndboken
  • I tilfeller hvor allmenningssagen ikke benyttes i minst 80% til foredling av virke for de allmenningsberettigedes eget forbruk innenfor rammen av allmenningsretten, skal den avgiftspliktige verdi av virket settes til 50 % av de leverte materialers omsetningsverdi uten fradrag for allmenningsrabatter, se fmva. § 6-20-2 (1) b
  • Når en allmenning leverer produkter som er mer foredlet enn skurlast og høvellast f.eks. takstoler og transportkasser for poteter legges hele verdien til grunn i avgiftsberegningen.

  Stikkord:

  • korn,
  • landbruk,
  • landbruksprodukter,
  • primærnæringer,
  • ks,
  Uttak av produkter
  428 1405 104 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan