PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden

  Juridiske tjenester

  • D7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)

  Generelt

  I henhold til domstolloven § 225 femte ledd skal praktiserende advokater betale årlig bidrag til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Tilsynsrådets oppgaver består av en tilsyns- og kontrolldel, som f.eks. passer på at alle praktiserende advokater og rettshjelpere har stillet lovbestemt sikkerhet for sin virksomhet. Rådet har også en forvaltningsrettslig del som bl.a. behandler søknader om advokatbevillinger og autorisasjon av advokatfullmektiger.

  Plikten til å betale bidrag er personlig og gjelder for alle advokater uavhengig om de driver næringsvirksomhet eller jobber som advokat innad i et selskap. Bidraget fastsettes årlig av Justisdepartementet, se advokatforskriften § 4-3.

  I tillegg til bidrag til Tilsynsrådet skal praktiserende advokater også betale årlig bidrag til Disiplinærnemnden, se domstolloven § 227 sjette ledd. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som har i oppgave å kreve inn dette bidraget, se advokatforskriften § 5-2.

  Merverdiavgift

  Der er ikke merverdiavgift på bidragene til hhv. Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

  Skatt

  I SKD 140211 har skattedirektoratet uttalt at det årlige bidraget praktiserende advokater må betale er med på å sikre skattepliktig inntekt og derfor gir rett til fradrag i inntekt, se sktl. § 6-1. For advokater som er ansatt i bedrifter vil fradraget være en del av minstefradraget. I brevet uttaler skattedirektoratet videre at arbeidsgiver kan dekke pliktig bidrag for den ansatte uten at dette blir skattepliktig for den ansatte advokat.

  Bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan