PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av juridiske tjenester

  Juridiske tjenester

  • D6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Temaet tar for seg bokføring, skatt- og merverdiavgiftsbehandling ved kjøp av juridiske tjenester.

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva på advokatutgifter tilknyttet den mva-pliktige virksomheten, se mval. § 8-1. I en rettsprosess hvor det er uenighet om hvor stort mva-fradrag man kan ta vedrørende en konkret anskaffelse foretatt i en delt virksomhet, har Skattedirektoratet lagt til grunn at saksøkeren kan ta fullt mva-fradrag for sine advokatutgifter, se MVA-håndboken under saksomkostninger for ytterligere informasjon.

  Høyesterett innrømmet full rett til fradrag for mva på advokattjenester for et morselskap selv om anskaffelsen gjaldt et heleid datterselskaps forhold, se UTV 2008/1153 Tønsberg Bolig-Dommen.

  Unntak

  I tilfeller hvor den tapende part i en rettssak blir pålagt å erstatte motpartens saksomkostninger, foreligger det ikke fradrag for mva ifølge MVA-håndboken. Dette skyldes at saksomkostningene fastsatt etter reglene i Rettsgebyrforskriftens kapittel 20, utgjør erstatning til motparten og ikke omsetning iht. mval. § 1-3 (1) a og mval. § 3-1 (1).

  Skatt

  Kostnader til juridiske tjenester, f.eks. bistand ved rådgivning, forhandlinger og rettssaker, som tar sikte på å erverve, vedlikeholde og sikre skattepliktig inntekt er fradragsberettigede i følge sktl. § 6-1. Dersom motpartens saks-/prosesskostnader ved rettssak eller forlik dekkes er også dette fradragsberettiget.

  Kostnader til juridisk bistand er fradragsberettiget både i og utenfor virksomhet og er ikke avhengig av sakens utfall.

  En kostnad - flere formål

  Dersom en kostnad dekker flere formål og hovedformålet er knyttet til det skattepliktige inntektservervet, er hele kostnaden fradragsberettiget. Viktige elementer i vurderingen er om kostnaden er nødvendig og egnet til å fremme skattepliktig inntekt. Se UTV 2008/1135.

  Unntak

  Dekkes kostnadene av motpart eller av andre, vil fradragsretten falle bort. Det vil si at allerede fradragsførte kostnader må inntektsføres dersom kostnadene refunderes i etterkant.

  I de tilfeller der de juridiske kostnadene knytter seg til både det skattepliktige og det skattefrie inntektservervet, må det foretas en skjønnsmessig fordeling slik at det kun er kostnadene som knytter seg til det skattepliktige inntektservervet som fradragsføres.

  Ikke fradragsberettigede kostnader kan være:

  • erstatningssøksmål i yrkessammenheng der skattyter har pådratt seg erstatningsansvar for forsettlig handling, vil det ikke foreligge fradragsrett
  • kostnader til ren skatteplanlegging
  • kostnader til bistand ved klage/rettssak vedrørende ilignet inntekts- og/eller formuesskatt

  Ikke fradragsberettigede kostnader til juridiske tjenester føres på konto 6726.

  Kjøper av fast eiendom skal aktivere kostnader som påløper i en eventuell tvist mellom kjøper og selger i forbindelse med erverv av eiendommen som en del av kostprisen.

  Stikkord:

  • advokatbistand,
  • advokatfullmektig,
  • advokathjelp,
  • advokathonorarer,
  • bedriftsrådgiver,
  • bedriftsrådgivning,
  • juridisk bistand,
  • juridiske tjenester,
  • prosedyreadvokater,
  • prosessutgifter,
  • rettssak,
  • sakskostnader,
  • salærer,
  • honnorar,
  • foretak,
  • kommandittselskap,
  • kostand,
  • omkostning,
  • erverv,
  Kjøp av juridiske tjenester
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan