Naturalytelse

Bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden

Kjøp av juridiske tjenester

Kjøp av utenlandske juridiske tjenester

Konto
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget
Debet

Temaet tar for bokføring og merverdiavgiftsbehandling av juridiske tjenester som er kjøpt i utlandet.

Fjernleverbar tjeneste

Etter definisjonen i mval. § 1-3 første ledd bokstav i, er fjernleverbare tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

Avgiftsplikt oppstår når tjenesten leveres til mottaker som er næringsdrivende hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet eller offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet, dvs. stat, kommune og institusjon som eies eller drives av stat eller kommune i Norge. Det forutsettes at tjenesten er avgiftsplikt i avgiftsområdet. I all hovedsak vil advokattjenester være en tjeneste som kan fjernleveres.

Merverdiavgift

Næringsdrivende hjemmehørende i Norge skal betale utgående mva ved kjøp (innførsel) av den fjernleverbare tjenesten fra områder uten for mva-området, se mval. § 3-30. Den betalte utgående mva ved kjøp av den fjernleverte tjenesten fra utlandet kan fradragsføres som inngående avgift såfremt anskaffelsen er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Se også temaet som omhandler snudd avregning ved kjøp av fjernleverbare tjenester.

Unntak

Tjenester til fullt bruk utenfor mva området er fritatt fra loven, se mval. § 6-22 (1). Men når et søksmål går for en konkret domstol, må utførelsen av tjenesten kunne sies å være tilknyttet til et bestemt fysisk sted, se FIN 091006. I klagenemndsak nr. 5644 slo skattedirektoratet fast at advokattjenester ved en muntlig høring i USA i forbindelse med en dumpingsak i USA ble tjenesten ansett å ha en så nær knyttet til lokalene i USA at tjenesten ikke kunne anses som fjernleverbar og var dermed fritatt for mva siden utførelsen av tjenesten var utenfor mva-området.

Skatt

For kjøp av juridiske tjenester fra utlandet er disse kostnadene fradragsberettiget på lik linje som kjøp av juridiske tjenester innenlands. Se tema om kjøp av juridiske tjenester.

Stikkord: advokatbistand, advokathonorar, bedriftsrådgiver, bedriftsrådgivning, juridisk bistand, juridiske tjenester, omvendt avgiftsplikt, reverse charge, honnorar, foretak, reverce charge, erverv

Salg - innland

Salg - utland