Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Perioder med tomme lokaler utløser ikke justeringsplikt for inngående merverdiavgift.

Leies lokalet ut til avgiftspliktig leietaker de første årene, for så å bli stående tomme for eksempel ett år før ny avgiftspliktig leietaker flytter inn, skal utleier ikke justere fradragsretten for perioden lokalene sto tomme. Flytter det derimot inn en ikke-avgiftspliktig leietaker, skal det imidlertid skje en justering fra det tidspunktet denne ikke-avgiftspliktige leietakeren flytter inn, men det skal ikke justeres for den perioden som lokalene har stått tomme.

Står lokalene tomme det første året etter fullføringen av tiltaket, for så å leies ut til avgiftspliktig leietaker resten av perioden, mister utleier 1/10 av fradragsretten for tiltaket på lokalet. Merk også her at tomme lokaler etter ferdigstilling med tillegg for 6 måneder kan medføre en betydelig likviditetsulempe ved at utleier nå må fradragsføre 1/10 av inngående avgift på kostnadene hvert år, i stedet for full fradragsføring for deretter en eventuell justering som i eksempelet ovenfor.

Dersom lokalene leies ut til ikke-avgiftspliktig leietaker det første året etter fullføring vil det ikke kunne fradragsføres inngående merverdiavgift på oppføringskostnader. Når leietakeren i år 2 byttes ut med avgiftspliktig leietaker, og utleier blir frivillig registrert for denne utleien, kan utleier kreve oppjustering av fradraget med 1/10 av inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene ved bygget hvert år med avgiftspliktig leietaker (begrenset til 10 års perioden). Dersom den avgiftspliktige leietakeren flytter ut før det til sammen har gått 10 år siden fullføringstidspunktet, og lokalene blir stående tomme, vil utleier ikke kunne kreve oppjustering for de årene lokalene står tomme. Disse tomme lokalene vil anses som en videreføring av bruken på fullføringstidspunktet og ikke som en videreføring av den siste bruken før lokalene ble stående tomme, se FIN 161107 pkt. 8.

Stikkord: justeringsregler, merverdiavgift, moms

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS