Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Når den faste eiendommen (kapitalvaren) fortsatt er i behold i virksomheten, skal det foretas en årlig vurdering av den fradragsberettigede bruken av eiendommen.

Dersom den fradragsberettigede bruken avviker fra bruken i ”år 1” skal det foretas justering. Justering skal ikke skje dersom endring i fradragsprosenten i året sett i forhold til fradragsprosenten ved justeringsperiodens begynnelse (”år 1”) er mindre enn 10 prosentpoeng. Se mval. § 9-5 (3).

For fast eiendom (kapitalvaren) som ikke lenger er i behold i virksomheten skal det foretas en fullstendig justering. Det er imidlertid unntak fra dette.

Ved overdragelse av aksjer i selskap som eier justeringskapitalvarer oppstår det ingen plikt til å justere. Det skal heller ikke foretas justering ved overdragelse av en kapitalvare dersom den som overtar kapitalvaren også overtar justeringsforpliktelsene. Overtakelse av justeringsforpliktelsene skjer typisk ved at partene samtidig som de avtaler overdragelsen av kapitalvaren også inngår en avtale om rett og plikt til å overta justeringsforpliktelsene.

Følgende vilkår må være oppfylt for at ny eier skal kunne overta overdragers justeringsforpliktelse, og derved for at overdrageren ikke skal plikte å tilbakebetale avgift som følge av overdragelsen:

  • Ny eier må være registrert næringsdrivende eller kompensasjonsberettiget.
  • Ny eier må bruke bygget eller anlegget minst like mye til avgiftspliktig - eller kompensasjonsberettiget virksomhet som overdrageren opprinnelig gjorde.
  • Ny eier må gi skriftlig samtykke til å overta justeringsforpliktelsen. Avtalen om at ny eier skal overta justeringsforpliktelsen må være inngått senest innen utgangen av oppgavefristen for den avgiftstermin eiendommen overdras. Det må dessuten utarbeides en oppstilling over hvordan avgiftsbelagte kostnader er fordelt på de ulike arealer, hvor mye av avgift som er fradragsført, på hvilket tidspunkt byggetiltakene ble fullført mv. Se under ”dokumentasjon”.

Eksempler på justeringsbegivenheter

Som typiske justeringsbegivenheter kan nevnes:

  • Leietaker endrer bruken av lokalene fra pliktige til ikke-pliktige formål, eller motsatt.
  • Leietakers virksomhet er uendret, men får en annen avgiftsstatus som følge av endringer i merverdiavgiftsloven.
  • Bytte av leietaker til leietaker med en annen avgiftsmessig status.
  • Fremleie hvor fremleietaker har annen avgiftsstatus enn den opprinnelige leietakeren.
  • Overdragelse av fast eiendom, herunder overføring til nytt selskap ved fisjon.
  • Ved konkurs, først når boet overdrar/selger ut kapitalvaren, se SKD 040414.
Stikkord: justering, justeringshendelser, justeringsregler, konkurs, merverdiavgift, moms

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS