Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Avgiftspliktige næringsdrivende skal justere inngående avgift når bruken av en kapitalvare endres, se mval. § 9-2 (1). Dette vil typisk være ny-, på-, eller ombygging av fast eiendom der kostnadene for det enkelte byggetiltak utgjør kr 400 000 (kr 100 000 i merverdiavgift) eller mer, se mval. § 9-1 (2) b. Således oppstår det ingen justeringsforpliktelse for vedlikehold, her gjelder de vanlige reglene for fradragsrett.

For fast eiendom er justeringsperioden ti år regnet fra og med det året bygget eller anlegget ble fullført. Et byggetiltak anses fullført når det er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, eller når det er tatt i bruk dersom slik attest eller tillatelse ikke er nødvendig, jf. mval. § 9-4 (2), andre punktum. Det er fra dette tidspunkt justeringsperioden på 10 år begynner å løpe. Se mer om tomme lokaler i eget underpunkt.

Fra og med 1. januar 2018, til og med 31. desember 2027, har ikke registrerte virksomheter som blir slettet fra Merverdiavgiftsregisteret fordi de fra 1. januar 2018 ikke lenger anses å drive skogbruk i næring, plikt til å justere inngående merverdiavgift etter mval. kapittel 9 for kapitalvarer som er anskaffet før dette tidspunktet jf. Midlertidig lov om tillegg til merverdiavgiftsloven.

Stikkord: justeringsregler, merverdiavgift, moms

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS