Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Det følger av fmva. § 9-3 at det er adgang til å overføre plikten til å justere fradragsført inngående merverdiavgift for fast eiendom som overdras.

Det forutsettes da at mottaker er registrert i avgiftsmanntallet og at mottaker av eiendommen har minst samme fradragsrett for inngående merverdiavgift relatert til eiendommen, som overdrageren hadde ved ferdigstillelse av eiendommen. Overføring av justeringsrett skal dokumenteres med en skriftlig underskrevet oppstilling fra overdrager, jf. fmva. § 9-3-5. Basert på denne oppstillingen kan overtaker fradragsføre inngående avgift etter reglene om justering. Utstedels av denne oppstillingen/dokumentasjonen til kjøper er er utgangspunktet for foreldelsesfristen. Se også relaterte kilde "Avtale om overdragelse av justeringsforpliktelse".

Dersom overdrager er frivillig registrert for utleie og har fradragsført inngående avgift og mottaker ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret på overdragelsesterminen, må selger foreta samlet negativ justering. Skulle mottaker på et senere tidspunkt bli frivillig registrert med virkning tilbake i tid til overdragelsesterminen, kan overdrager reversere den samlede negative justeringen, gitt at det utarbeides tilfredsstillende dokumentasjon av justeringsplikt. Se SKD 5/14 pkt. 6 Justering.

Salg av fast eiendom før fullføring

I følge mval. § 9-7 (1) skal fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres dersom kapitalvarer som nevnt i mval. § 9-1 (2) b selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett før fullføring.

Tilbakeføringsplikten kan på visse vilkår overføres til mottaker.

Vilkår for overføring av tilbakeføringsplikten:

  • mottakeren er et registrert avgiftssubjekt på overdragelsestidspunktet eller blir et registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer
  • er mottakerens fradragsrett mindre enn overdragerens fradragsrett, kan mottakeren bare overta den delen av overdragerens tilbakeføringsplikt som svarer til mottakerens fradragsrett for kapitalvaren
  • resterende delen av tilbakeføringsplikten må tilbakeføres samlet av overdrageren

Skattedirektoratet har i en ikke-publisert BFU 16. desember 2013 og i et fellesskriv 6. februar 2015, SKD 060215, uttalt at reglene rundt fradragsføring av inngående merverdiavgift ved overdragelse av utleiebygg under oppføring avhenger av om leietaker fysisk er til stede i de utleide lokalene mens byggetiltaket gjennomføres. Se SKD 060215 "Merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 9-7 - overdragelse av utleiebygg under oppføring - tilbakeføring av inngående merverdiavgift - overtakelse av tilbakeføringsplikt og overføring av justeringssrett", og punktet "Skattedirektoratet konkluderte således:".

Hvis mottakeren ikke fyller de nevnte vilkårene i fmva. § 9-7-1 (1) første punktum, kan tilbakeføringsplikten likevel overføres til en ny mottaker, hvis denne samtykker, og han er et registrert avgiftssubjekt, eller blir et slikt subjekt innen terminen for første overdragelse. Forutsetningen for dette er at midlertidig mottaker ikke tar kapitalvaren i bruk, se fmva. § 9-7-1 (2) og (3). Tilsvarende gjelder hvor mottakeren er en kommune eller annen kompensasjonsberettiget, se fmva. § 9-7-1 (4).

Fisjonfusjon og bruk av "hjelpeselskap"

Overdragelse av fast eiendom skjer regelmessig ved såkalt fisjonfusjon og bruk av ”hjelpeselskap”. Fram til 31. mars 2014 har overtakeren i slike tilfeller ikke hatt mulighet til å overta justeringsforpliktelsen (blant annet) fordi hjelpeselskapet ikke er registrert avgiftssubjekt. Manglende mulighet til å overta justeringsforpliktelsen innebærer at det skal skje en samlet justering, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2. Dette medfører en likviditetsbelastning for overdragende virksomhet som en følge av at plikt til samlet justering inntrer. En slik manglende kontinuitet kan virke uheldig, særlig i tilfeller hvor tilsvarende transaksjoner medfører skatte- og regnskapsmessig kontinuitet.

31. mars 2014 vedtok Skattedirektoratet endring av merverdiavgiftsforskriften som muliggjør overtakelse av justeringsforpliktelse og justeringsrett også i de tilfeller der man bruker "hjelpeselskap". Det er satt som et vilkår for overdragelse av justeringsforpliktelsen og justeringsretten at endelig mottaker av eiendommen er et registrert avgiftssubjekt eller blir det senest i samme termin som første overdragelse skjer, og at "hjelpeselskapet" ikke tar eiendommen i bruk. Tilsvarende vilkår gjelder for overføring av tilbakeføringsplikten. Se fmva. § 9-3-2 (2), 9-3-4 (2) og 9-7-1 (2).

Stikkord: justeringsavtale, justeringsregler, overføre, merverdiavgift, moms

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS