Beskrivelse

Hva innebærer justeringsplikt?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Når trer justeringsplikt/-rett inn?

Ett eller flere byggetiltak?

Når skal justeringen skje?

Justering ved tomme lokaler

Hvordan dokumenterer man justeringer?

Overføring av justeringsforpliktelse

Regnskapsmessig behandling

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS

For kommuner og fylkeskommuner gjelder mange av tilsvarende bestemmelser og definisjoner for mva-kompensasjon som for mva-fradrag beskrevet i punktene over. I det følgende har vi tatt med noen sentrale forhold som gjelder spesielt for kommunesektoren. Reglene om justeringsplikt for mva-kompensasjon finner du i kompensasjonsloven § 16 og merverdiavgiftskompensasjonsforskriften § 6.

GKRS - Regnskapsmessig behandling av justering av inngående mva

«Justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon - regnskapsmessig behandling» redegjør for hvordan justering av inngående merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon skal regnskapsføres i kommuneregnskapet. Spørsmålene som drøftes gjelder spesielt tidspunkt for regnskapsføring og hvorvidt regnskapsføringen skal skje i drifts- eller investeringsregnskapet.

Justeringsperioden

Justeringsperioden er ni år regnet fra utløpet av regnskapsåret anskaffelsen, fremstillingen eller utførelsen ble foretatt., altså ingen forskjell om bygget ferdigstilles 1.1.eller 31.12 samme regnskapsår.

Beløpsgrense for kapitalvarer

Reglene om justering av kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom gjelder dersom kompensert merverdiavgift ved dette utgjør minst 100 000,- kr av kostpris jf kompensasjonsforskriften § 6.

Endring av bruk, fra kompensasjonsberettiget til avgiftspliktig virksomhet

Om bygget endrer bruk fra kompensasjonsberettiget til fradragsberettiget virksomhet vil dette være et nullsumspill i forhold til fradrag og kompensasjon, men bruken skal uansett meldes og justering foretas iht. justeringsreglene. Her anbefales at virksomheten sjekker dette med lokalt skattekontor.

Justeringsforpliktelser ved kommunesammenslåing

Vann- og avløp: Inngående mva skal ikke justeres når kommunale vann- og avløpsanlegg overdras som følge av kommunesammenslåing eller kommunedeling, jf. nytt sjette ledd i merverdiavgiftsloven § 9-2 (6). Justeringsforpliktelser ved avgiftsobjektet overdras altså uendret av overtakende avgiftssubjekt ved kommunesammenslåing.

Kompensasjonsberettiget virksomhet: Det skal ikke justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter inndelingsloven §§ 4 og 5. Se kompensasjonsloven § 16 andre ledd

Overføring av justeringsplikt og justeringsrett

Overføring av justeringsforpliktelse
"Overføring av justeringsforpliktelse" innebærer at ny eier overtar tidligere eiers latente forpliktelse til å måtte tilbakebetale tidligere fradragsført merverdiavgift dersom bruken av bygget eller anlegget til avgiftspliktige formål reduseres.

Følgende vilkår må være oppfylt for at ny eier skal kunne overta overdragers justeringsforpliktelse, og derved for at overdrageren ikke skal plikte å tilbakebetale avgift til staten som følge av overdragelsen:
- Ny eier må være registrert næringsdrivende eller kompensasjonsberettiget.
- Ny eier må bruke bygget eller anlegget minst like mye til avgiftspliktig - eller kompensasjonsberettiget virksomhet som overdrageren opprinnelig gjorde.
- Ny eier må gi skriftlig samtykke til å overta justeringsforpliktelsen. Avtalen om at ny eier skal overta justeringsforpliktelsen må være inngått senest innen utgangen av oppgavefristen for den avgiftstermin eiendommen overdras. Det må dessuten utarbeides en oppstilling over hvordan avgiftsbelagte kostnader er fordelt på de ulike arealer, hvor mye av avgift som er fradragsført, på hvilket tidspunkt byggetiltakene ble fullført mv.

Overføring av justeringsrett (ikke nødvendig at en har fått fradrag/kompensasjon for mva ved anskaffelsen)
Også justeringsretten, det vil si rett til tilbakebetaling fra staten avgift som ikke tidligere er fradragsført, kan overføres til ny eier. Etter overføring av en justeringsrett vil således ny eier kunne hente tilbake fra staten avgift som overdrageren har pådratt seg, men ikke tidligere fradragsført.

Vilkårene for overføring av justeringsrett er at ny eier er næringsdrivende, og at eiendommen anskaffes til bruk i næringsvirksomheten, alternativt at ny eier er en kommune eller en annen kompensasjonsberettiget mottaker. I tillegg må det også ved overføring av en justeringsrett utarbeides en oppstilling over hvordan avgiftsbelagte kostnader er fordelt på de ulike arealer, hvor mye av avgift som er fradragsført, på hvilket tidspunkt byggetiltakene ble fullført osv.

Spørsmål om overføring av justeringsrett ved overdragelse av riksvei – kompensasjonsloven § 16

Ved overdragelse av riksveg til kommuner/fylkeskommuner kan ikke kommunen kreve justeringsrett for inngående mva på veien. Begrunnelsen finner du i uttalelse fra Skattedirektoratet UTV 2011/1751 - Kompensasjon for merverdiavgift pkt. 3.

Foreldelse av krav om justering av mva-kompensasjon

Foreldelsesfristen starter å løpe først når kommunen har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger, jf uttalelse fra Skattedirektoratet (SKD 281015) om overføring av justeringsrett og foreldelse. Se også bestemmelser i kompensasjonsloven §§ 10 og 6 annet ledd.

Kommuner kan med hjemmel i plan- og bygningsloven pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur som ved ferdigstillelse skal overføres til kommunen. For utbyggere som ikke har fradragsrett for merverdiavgift representerer merverdiavgift på utbyggingen en kostnad.

Gjennom justeringsreglene kan kommunen oppnå en etterfølgende kompensasjonsrett for den merverdiavgift som utbygger ikke har fradragsrett for. Kommunen kan aldri kreve justering før den har mottatt en justeringsoppstilling fra utbygger.

Til nå har avgiftsmyndighetenes praksis vært at foreldelse starter å løpe i den termin kommunen overtar infrastrukturen, selv om kommunen ikke har mottatt justeringsoppstilling fra utbygger. Kommunen har dermed mistet sin justerringsrett for overtakelsesåret dersom de ikke har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger senest innen 10. april året etter at infrastrukturen er overtatt av kommunen.

Dokumentasjon og oppbevaring

Dokumentasjonskrav gjelder anskaffelse ved bruk og overdragelse av kapitalvarer. Reglene gjelder også for virksomheter som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, herunder kompensasjonsberettigete virksomheter.

Det skal være mulig i ettertid å finne fradragsposisjoner for hver enkelt kapitalvare. Ved manglende dokumentasjon kan avgift bli etterberegnet og en kan bli nektet oppjustering av fradrag. Det anbefales å oppbevare dokumentasjonen i 10 år (selv om kravene i regnskapsloven er 5 år) etter siste år i justeringsperioden.

Det er den faktiske bruken av kapitalvaren gjennom regnskapsåret som skal dokumenteres. Eksempelvis må en dokumentere hvor stor del av lokalene, f.eks i et kulturhus, som er utleie, og i hvor stor del av tiden dette benyttes til kompensasjonsberettiget virksomhet, mva-pliktig virksomhet og til virksomhet som er unntatt.

Eksempler på justeringsbegivenheter

Typiske justeringsbegivenheter i kommuner/fylkeskommuner kan være:

  • Bruken av bygget endres fra kompensasjonsberettiget til ikke-kompensasjonsberettiget virksomhet
  • Deler av bygget eller deler av tiden bygget benyttes til f.eks kulturformål som ikke faller inn under bestemmelsene om kompensasjonsrett endres.
  • Bruken endres fra fradragsberettiget virksomhet til ikke-fradragsberettiget virksomhet, og motsatt.
  • Overdragelse av fast eiendom til private eller til avgiftspliktig virksomhet.
Stikkord: merverdiavgift, moms