PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

  Kapitalforhøyelse - regnskapsregler

  • D1920 Bankinnskudd
  • K2030 Annen innskutt egenkapital / Ikke registrert kapitalforhøyelse

  Regnskapsføring av kapitalforhøyelse skal bokføres på tidspunktet generalforsamlingen har besluttet kapitalforhøyelsen. Fra dette tidspunktet og frem til registrering i Foretaksregisteret, regnskapsføres kapitalforhøyelsen som ikke-registrert kapitalforhøyelse på egen linje i balansen da aksjekapitalen til enhver tid skal stemme overens med registrert kapital i Foretaksregisteret. Se NRS 8.5.1.1.1 tredje ledd. Regnskapslinjen er ikke med i regnskapslovens oppsett, men i henhold til rskl. § 6-3 første ledd skal det, når forhold tilsier det, i resultatregnskap og balanse foretas en ytterligere oppdeling av poster og tilføyelser av poster som ikke inngår i oppstillingsplanene.

  Eksempel på regnskapsføring

  Generalforsamlingen vedtar i desember en kapitalforhøyelse med kontantinnskudd på kr 50 000. Kapitalforhøyelsen innbetales i januar året etter og registreres i Foretaksregisteret i februar.

  Regnskapsføring av besluttet, ikke innbetalt kapitalforhøyelse per 31.12.:
  Debet: 1780 Krav på innbetaling av selskapskapital 50.000
  Kredit: 2030 Ikke registrert kapitalforhøyelse 50.000

  Kapitalforhøyelsen betales inn i januar året etter:
  Debet: 1920 Bankinnskudd 50.000
  Kredit: 1780 Krav på innbetaling av selskapskapital 50.000

  Kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret i februar:
  Debet: 2030 Ikke registrert kapitalforhøyelse 50.000
  Kredit: 2000 Aksjekapital 50.000

  Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld hvor generalforsamlingen har vedtatt forhøyelsen på balansedagen, presenteres også under egenkapitalen som "ikke-registrert" dersom registrering ikke er gjort i Foretaksregisteret. Beløpet føres mot gjelden som skal konvertere, jf NRS 8.5.1.1.2.

  Fondsemisjoner tilfører ikke selskapet egenkapital da midler overføres fra annen egenkapital til aksjekapital. Det er derfor kun et spørsmål om klassifisering innenfor egenkapitalen. Fondsemisjoner som er besluttet senest på balansedagen, men ikke registrert i Foretaksregisteret, vises på egen linje under innskutt kapital som for eksempel «Ikke-registrert fondsemisjon».

  Stikkord:

  • nyemisjon,
  • emisjon,
  • aksjekapitalforhøyelse,
  • kapitalutvidelse,
  • kapitaløkning,
  • kapitalforhøyelse,
  Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan