Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
2036 Stiftelsesutgifter
Debet
2960 Annen påløpt kostnad
Kredit

Utgifter direkte knyttet til emisjoner eller stiftelse anses ifølge NRS 8.5.1 og NRS 8.5.1.2 som en del av selve kapitaltransaksjonen. Utgiftene skal betraktes som en reduksjon av innbetalt kapital og ikke som en regnskapsmessig kostnad.

Regnskapsmessig reduseres overkursen med utgiftene hvis det er innbetalt overkurs ved kapitalforhøyelsen. Dekkes ikke stiftelseskostnadene av overkurs presenteres de som negativ annen innskutt kapital. Ved disponering av årsresultat kan opptjente resultater overføres til dekning av den negative egenkapitalposten. Utgifter som ikke er gjort opp bokføres som kortsiktig gjeld. Se også Revisorforeningens uttalelse, DNR 060112 Åpningsbalanse og dekning av stiftelsesutgifter.

Se mer om regnskapsføring av stiftelseskostnader.

Spart skatt av emisjons- og stiftelsesutgifter regnskapsføres på samme måte. I de fleste tilfeller vil imidlertid utsatt skattefordel ikke bli balanseført på stiftelsestidspunktet på grunn av manglende sannsynliggjøring av fremtidig inntjening.

Små foretak kan uansett unnlate å balanseføre utsatt skattefordel, jf. NRS 8.6.1.1.2.

Avgrensningen av hva som skal betraktes som stiftelsesutgifter kan i mange sammenhenger være vanskelig, se nærmere «EY 2007 Emisjons- og stiftelsesutgifter».

Stikkord: nyemisjon, emisjon, aksjekapitalforhøyelse, kapitalutvidelse, kapitaløkning

Skatt

Selskapsrett