Kjøp, påkostning og vedlikehold (aktivering)

Kjøp, påkostning og vedlikehold (utgiftsføring)

Kjøp - driftsutgifter

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7000 Drivstoff transportmiddel 1
Debet
7090 Annen kostnad transportmiddel 1
Debet

Merverdiavgift

Det er som hovedregel fradragsrett for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

Stikkord: diesel, dieselolje, dieselutgifter, drivstoff, dykketjenester, dykking, passasjertransport, rederi, drivstoff, diesel, bensin, idrett, erverv, ferje