Kjøp av fast eiendom

Fast teknisk installasjon i kjøpt bygg

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1110 Fast teknisk installasjon i bygning
Debet

Fast teknisk installasjon bør regnskapsmessig dekomponeres fra bygget og bokføres på egen konto, se NRS 8.4.3.2.1 Avskrivning. Faste tekniske installasjoner i bygninger avskrives i saldogruppe j) Fast teknisk installasjon i bygninger.

Eksempler på faste tekniske installasjoner er f.eks. varmeanlegg, kjøle- og fryseanlegg, elektrisk anlegg, sanitæranlegg, heisanlegg o.l., se sktl. § 14-41.

Unntak

Dersom en teknisk installasjon ikke er en integrert del av bygget, vil den skattemessig anses som et anleggsmiddel i saldogruppe d), og normalt bokføres på en 12xx konto, se UTV 2009/1158 som gjelder ikke fastmontert kjøle- og fryseanlegg.

I tillegg til å være en fastmontert teknisk installasjon i bygget, må installasjonen også anses å tjene bygningens funksjonalitet som bygg, se Ot. Prp. nr. 1 (2008-2009) punkt 13.3. Dvs. at produksjonsmaskiner inkludert bygningsmessige arbeider som har funksjonell sammenheng med produksjonsmaskinene, ikke anses som fast teknisk installasjon, se UTV 2005/697 og UTV 2005/1172.

Merverdiavgift

Kjøp av fast teknisk installasjon i bygg som i sin helhet blir brukt i egen avgiftspliktig virksomhet har rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

Dersom bygget blir brukt i utleievirksomhet, vil det være fradrag for den delen av bygget som er frivillig registrert for utleie etter mval. § 2-3 (1) og (3), se mval. § 8-1 (1) og 8-3.

Det følger av loven at det ikke vil være fradrag for inngående merverdiavgift i virksomhet som er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 til 3-20.

Stikkord: avskrivningssatser kjøleanlegg, kjøleanlegg, kjøleanlegg avskrivning, produksjonsmaskin, produksjonsutstyr, varmepumpe, avskrivingssats, avskrivingsats, avskrivningsats, avskriving, kommandittselskap, fyring, strøm, erverv