Kjøp av fast eiendom

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1100 Bygninger
Debet

Merverdiavgift

Omsetning av fast eiendom og rettighet til fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-11 (1). For unntak se mval. § 3-11 (2) bokstav d og f til j.

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift bokføres på samme måte som den kjøpte eiendommen uansett beløpets størrelse, og de er en del av kostprisen. Det er ikke merverdiavgift på offentlig myndighetsutøvelse, se mval. § 3-9.

Ved kjøp av bygg skal eventuell meglerprovisjonen aktiveres på samme konto som eiendommen. Brukes bygget i avgiftspliktig virksomhet enten gjennom egen næringsdrift eller frivillig registrert utleie, har kjøper fradrag for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-1 og MVA-håndboken.

Konto 1180 Investeringseiendommer er aktuell for de som følger IFRS.

Se også temaet Kjøp av tomter for kjøp av bebygget eiendom der kostprisen skal fordeles på bygning, faste tekniske installasjoner og grunn.

Parkeringsplasser

Kjøp av arealer som benyttes til parkering behandles på samme måte som bygningen.

Stikkord: dokumentavgift, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, forretningsbygg, kontorbygg, lagerbygg, lagerbygning, meglerkostnader, parkeringsanlegg, parkeringsplass, produksjonsbygg, tinglysningskostnad, kmva, næringsbygg, kostand, omkostning, kommandittselskap, tinglysing, erverv

Fast teknisk installasjon i kjøpt bygg