Kjøp av aksjer

Gevinst ved salg av aksjer

Tap ved salg av aksjer

Skatt - fritaksmetoden

Investeringsvirksomhet

Regnskap

Se nærmere omtale av investeringsselskap.

Dersom et selskaps hovedaktivitet er investeringsvirksomhet skal avkastningen på investeringene inngå i salgsinntektene. Se nærmere omtale i konto 3891 og NRS 8.1.2. Når avkastningen fra investeringsvirksomhet klassifiseres som salgsinntekt, kan alle typer inntekter fra virksomheten presenteres i én sum i resultatregnskapet, med spesifikasjon i note. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, og negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag.

Det er ikke opplagt at løsningen alltid bør være slik. Et eksempel er der et selskap bare har en investering i et aksjefond, slik at det egentlig ikke utøves noen aktivitet i selskapet. En rekke investeringsselskaper klassifiserer sine inntekter som finansinntekter som også er en akseptabel løsning. I forhold til grenseverdiene for små foretak og revisjonsplikt må antakelig inntektene likevel anses som salgsinntekter.

Investeringsvirksomhet kan også gi negativ avkastning, i form av tap eller avgang eller nedskrivning ved bruk av kostmetoden. Når inntekter fra investeringsvirksomheten klassifiseres som finansinntekt, skal den negative avkastningen klassifiseres som finanskostnad. Når avkastningen klassifiseres som salgsinntekt, er det i utgangspunktet to muligheter for klassifisering av den negative avkastningen: som redusert salgsinntekt eller som driftskostnad. Begge løsningene kan brukes.

Inntekter fra investeringer i datterselskaper, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet som er klassifisert som langsiktige investeringer, skal likevel alltid klassifiseres som finansinntekter. Slike investeringer defineres ikke som investeringsvirksomhet.

Skatt

Se Skatte-ABC

Stikkord: kommandittselskap, erverv, omsetning