Kjøp av aksjer

Konto
1350 Andre aksjer, norske
Debet

Temaet behandler bokføring ved kjøp av aksjer.

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på kjøp av finansielle tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-6.

Bokføring

Bokføringsforslag

Kjøper et selskap aksjer i et annet norsk AS, kan hensikten med kjøpet være varig eie jf. regnskapsloven § 5-3, og det skal føres som et anleggsmiddel i balansen. Hvis selskapet handler aksjer på Oslo Børs, skal slike aksjer vurderes som omløpsmidler jf. regnskapsloven § 5-2, og bokføres deretter.

Kjøp av aksjefond kan bokføres på samme måte som aksjer. Det må vurderes om det skal føres som et omløpsmiddel eller et anleggsmiddel ut i fra hensikten med kjøpet. Normalt vil andeler i et verdipapirfond være omløpsmidler, da formålet er å få avkastning på investeringen. Det må da tas stilling til om fondet er markedsbasert eller ikke. Se nærmere om regnskapsmessig behandling av markedsbaserte finansielle instrumenter.

Se nærmere om regnskapsmessig behandling generelt for finansielle instrumenter.

Kurtasje

Kurtasje er en provisjon/avgift som blir betalt til den megleren som utfører en handel av aksjer eller andre verdipapirer.
Kurtasjen er oftest en prosentandel av det beløpet som skal investeres. De fleste meglere opererer også med en minstepris på kurtasjen for å utføre en handel.

Ved bokføring legges kurtasjen på kostprisen av aksjene og blir en del av inngangsverdien. Det vil si at kurtasjen inngår i den ordinære gevinst-/ tapsberegningen.

Et eksempel kan være ved en handel på kr 500 000, der kurtasjen på 0,05%, som utgjør kr 250. Inngangsverdien på aksjene som skal bokføres i balansen, blir totalt kr 500 250.

Stikkord: aksjefond, aksjekjøp, forvaltningshonorar, forvaltningsprovisjon, kjøp av aksjer, kostnader ved aksjekjøp, kommandittselskap, erverv, forvaltningsutgift, forvaltningsomkostning, kostand, omkostning, omsetning

Gevinst ved salg av aksjer

Tap ved salg av aksjer

Skatt - fritaksmetoden

Investeringsvirksomhet