Kjøp av aksjer

Gevinst ved salg av aksjer

Tap ved salg av aksjer

Skatt - fritaksmetoden

Når et AS som eier aksjer i et annet norsk AS realiserer aksjen (selger aksjen), så vil salget falle inn under fritaksmetoden i sktl. § 2-38. Det betyr at gevinsten på aksjen som realiseres ikke skattlegges og et eventuelt tap ved salg av aksjen ikke gir rett til skattemessig fradrag.

Denne justering utføres i fastsettingspapirene på næringsoppgaven side 4. Gevinsten legger man i post 0833 Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (dette blir som fradrag i næringsinntekt) og ved tap legger man det i post 0633 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer (dette blir som tillegg i næringsinntekten).

For ytterligere informasjon om fritaksmetoden se Skatte-ABC, sjekkliste utbytte skattemessige forhold og beskatningsmodellene.

Stikkord: fond, treprosentregelen, fritaksmodellen, erverv, omsetning, kommandittselskap

Investeringsvirksomhet