Kjøp av aksjer

Gevinst ved salg av aksjer

Tap ved salg av aksjer

Konto
8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden
Debet

Tap ved salg av aksjer innenfor fritaksmetoden blir behandlet nedenfor.

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på kjøp og salg av finansielle tjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 3-6.

Regnskap

Kontobruken nedenfor er under forutsetning av at selskapet ikke driver med salg av aksjer som næring. Ved salg av aksjer i næring, se punktet under om investeringsvirksomhet.

Bokført verdi på aksje er kr 100 000. Aksjen selges for kr 50 000. Følgende føringer utføres:

Bokføringsforslag

Føringen med salg av aksjer er dermed en ordinær post og går som reduksjon balansepost og inntekt (gevinst) / kostnad (tap).

Stikkord: aksjesalg, fritaksmetoden, omløpsaksjer, realisasjon fond, realisere fond, realisert tap, tapsføring aksjer, verditap aksjer, kommandittselskap, omsetning, fritaksmodellen, erverv

Skatt - fritaksmetoden

Investeringsvirksomhet