Dokumentasjon

Krav til elektronisk kjørebok

Fra og med inntektsåret 2016 er det nå krav til elektronisk kjørebok i følgende tilfeller:

  • Fordelsbeskatning av yrkesbiler ved bruk av individuell verdsettelse etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd
  • Dersom firmabilen skal verdsettes med 75% av bilens listepris som ny, som følge av at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, ved bruk av standardregelen for fordelsbeskatning av fri bil, se FSFIN § 5-13-5 første ledd.

Kjørebok i andre tilfeller

I andre tilfeller der arbeidsgiver stiller bil til disposisjon for en ansatt har verken arbeidsgiver eller den ansatte noen plikt etter skattereglene og bokføringsreglene til å føre kjørebok. Skattemyndighetene kan heller ikke pålegge dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil oftest være en avgjørende dokumentasjon for omfanget av yrkeskjøringen. Ved et eventuelt bokettersyn kan kjøreboken kreves fremlagt, se UTV. 1991/493.

Kjøreboken skal føres fortløpende og registrere daglig yrkesbruk av bilen. Den må vise:

  • arbeidstakerens navn og adresse og underskrift
  • dato for når kjøringen har funnet sted
  • utgangspunktet for dagens kjøring
  • oppdragets art/formål - hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt
  • hvor kjøringen avsluttes
  • kjørelengden ifølge kilometertelleren

Minst en gang i måneden må totalt antall kilometer på kilometertelleren avstemmes med oppførte kilometer i kjøreboken. Det er opp til den ansatte å føre opp privat bruk av bilen.

For mer om formelle regler rundt hva en kjørebok skal inneholde og hvordan den skal føres, se Skatte-ABC.

Oppbevaringsplikt

Kjøreboken regnes som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 3 og den skal oppbevares etter bestemmelsene i bfl. § 13 annet ledd første punktum.

Stikkord: elektronisk kjørebok, firmabil, kjørebok, kjøreliste